Anunci sobre les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola

Anunci sobre les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 18 de juliol de 2022, va aprovar les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola, i s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de quinze dies a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició contra l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució.

 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució.

 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució-, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’entengui desestimat.

 

Tot això, sens perjudici de la possibilitat d’interposar qualsevol altre recurs que es  consideri pertinent.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament