Anunci sobre les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la teulada del local polivalent de can Font

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 17 de gener de 2024, va aprovar les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la teulada de del local polivalent de can Font , i s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de quinze dies a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona