Aprovació definitiva de la modificació del Pla estratègic de subvencions 2022-2023

Aprovació definitiva de la modificació del Pla estratègic de subvencions 2022-2023

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 21 de novembre de 2022, va aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions 2022-2023.

 

L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 230, de data 1 de desembre de 2022, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la pàgina web, per un termini de vint dies hàbils.

 

Transcorregut el tràmit d’informació pública, sense que s’hagi presentat cap reclamació ni al·legació, s’entén aprovat definitivament i es procedeix a la seva publicació a través del següent enllaç:

https://docs.gestionaweb.cat/1251/modificacio-del-pla-estrategic-de-subvencions-2014010.pdf

 

Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:

  1. a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. Transcorregut el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne la seva resolució, el recurs de reposició potestatiu s’entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa administrativa. Si s’ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s’haurà d’interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
  2. b) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
  3. c) No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament