Aprovació inicial del reglament del servei de cementiri municipal

Edicte sobre l’aprovació inicial del reglament del servei de cementiri municipal

 

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2021, va acordar aprovar inicialment la modificació del reglament regulador del servei de cementiri municipal.

 

De conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

 

Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

 

Signat electrònicament