Bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball - places d’administratiu/va

Edicte sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu/va de l’administració general

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de març de 2021, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu/va de l’administració general.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la data de la publicació del present edicte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.