Bases reguladores per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes, escala de l’administració especial, subescala tècnica, tècnic superior (A1)

Bases reguladores per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes, escala de l’administració especial, subescala tècnica, tècnic superior (A1)

 

 1. Objecte de la convocatòria

 

És objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball d’Arquitecte/a Superior (A1) en règim de personal funcionari/ària, mitjançant procediment selectiu de concurs-oposició lliure amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d’acord amb el que s’estableix a l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’article 94 punt 1,2 i 4 i article 95 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Els aspirants que integrin aquesta borsa de treball podran realitzar substitucions i cobrir necessitats temporals en llocs de treball d’arquitecte superior. Els aspirants que superin el procés de selecció integraran de forma automàtica la borsa de treball, i respectant l'ordre de puntuació final en el procés de selecció, seran cridats per a cobrir les necessitats temporals que es vagin produint en llocs de treball amb la categoria d’arquitecte superior a l’Ajuntament.

 

Les funcions del lloc de treball, a mode orientatiu, i sense que tinguin caràcter limitador, seran:

 

 • Realitzar les funcions per a les quals l’habilita la seva titulació, entre d’altres: dissenyar, planificar, coordinar i desenvolupar les activitats dels del seu àmbit competencial.
 • Elaborar estudis i informes tècnics en es àmbits d’obres, llicències, planificació i elaboració de projectes, etc.
 • Participar en la redacció d’ordenances i normatives.
 • Assessorar tècnicament als seus superior en el seu àmbit.
 • Realitzar liquidacions dels plans i projectes.
 • Responsabilitzar-se del treball de camp.
 • Redactar memòries d’activitats, estadístiques, documents i informes relatius al seu àmbit competencial.
 • Atendre i orientar als ciutadans sobre procediments, normativa, llicències, serveis i recursos respecte del seu àmbit.
 • Redactar plecs de prescripcions tècniques per la contractació d’obres en edificis/equipaments municipals.
 • Realitzar valoracions, mesures i taxacions.
 • Altres taques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.

 

Característiques del lloc de treball

 

Jornada de treball: 37,5 hores setmanals

Denominació:          Arquitecte/a

Règim:                       Funcionari/a interí/na

Escala:                       Administració especial

Subescala:                 Tècnica

Classe:                       Superior

Grup de classificació:          A1

Complement destí:             22

Complement específic:       1.264,29 €

 

 1. Condicions dels aspirants

 

Per prendre part en les proves de selecció, els/les aspirants hauran de reunir totes i cadascuna de les condicions o requisits següents, que hauran de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds, amb excepció de l’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana i castellana que es pot aportar fins el moment de realització de la prova:

 

 1. Tenir nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es.

Igualment hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d’espanyol/a o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat/ada de dret, i els/les seus/seves descendents i els/les descendents del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats/ades de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat dependents, d’acord amb el que disposa l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

En tots els casos, quan finalitzi el procés, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat, o si s’escau, el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquestes persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/per la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del seu/de la seva cònjuge.

 1. Estar en possessió, en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, del títol d’arquitecte superior i aquelles pròpies determinades per la normativa per a l’habilitació d’arquitecte superior.

Per a les titulacions obtingudes a l’estranger es requerirà aportar certificat d’equivalència o d’homologació de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta matèria.

 1. Disposar de carnet de conduir categoria B i de vehicle propi.
 2. Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 3. Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. En cas de discapacitat oficialment reconeguda, els aspirants hauran d’acreditar la compatibilitat amb les funcions pròpies del lloc de treball.
 4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d’adjuntar a la instància el certificat de l’equip oficial de valoració de disminucions que depèn de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d’exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria.
 5. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
 6. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.
 7. Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala els puguin ser encomanades.
 8. Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. Els candidats han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:
 9. Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, el qual resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol corresponent després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic.
 10. Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

 

Els candidats que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica, d'acord amb el que estableix la base setena.

 

Tots els requisits exigits s’hauran de posseir en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no s’han d’haver perdut cap d’ells en el moment de la presa de possessió com a funcionari/ària interí/ina.

 

Els mèrits al·legats pels aspirants hauran d’estar referits, com a molt tard, a l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació en aquest procés selectiu.

 

 1. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

 

Les persones que desitgin participar en el procés selectiu hauran de complimentar el model normalitzat de sol·licitud d’admissió a la convocatòria. Aquest model es pot descarregar des de la pàgina web municipal http://cornelladelterri.cat així mateix, serà facilitat a les dependències de l’Ajuntament.

 

Les sol·licituds s’adreçaran a l’alcalde president de l’Ajuntament i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament, durant el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El text íntegre de les bases es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP).

 

També es podran presentar com determina l’article o en la forma que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus, es lliuraran en les seves dependències dins del termini de presentació de sol·licituds, en sobre obert, per ser datades i segellades pel personal de correus abans de la seva certificació. Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a correus.

 

Així, la documentació que els/les aspirants han de presentar en el procés selectiu és la següent:

 • Sol·licitud de participació en la convocatòria (Annex II)
 • Document acreditatiu d’estar en possessió d’algun dels certificats de coneixement de la llengua catalana (nivell C1) i, si escau, de la llengua castellana.
 • Relació dels mèrits que s’aportin al procés selectiu (Annex III)

 

 

La resta de documentació (mèrits, titulació acadèmica, currículum, etc.) s’haurà de presentar estrictament durant els terminis que s’especifiquen en cada fase del procediment, que es troben detallats al llarg d’aquestes bases. La documentació presentada fora d’aquests terminis no es tindrà en compte.

 

En el moment de presentació de la sol·licitud i en relació als mèrits, únicament caldrà aportar una relació dels mateixos indicant: el nom de l’acció formativa, agent formador i hores durada acció formativa. Aquesta relació no tindrà caràcter vinculant. La documentació acreditativa corresponent, únicament haurà de presentar-se un cop realitzada i superada la prova de coneixements que es preveu en aquestes bases. En aquest moment s’obrirà un nou termini d’almenys 3 dies hàbils per presentar la documentació relativa als mèrits de la fase de concurs. En aquest període l’aspirant haurà d’aportar:

 

 • Currículum acadèmic i professional. Caldrà aportar informe “de vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el cas de voler que es tingui en compte el temps treballat en tasques similars a l’empresa privada, així com el nomenament en què consti la categoria i el lloc de treball desenvolupat en l’empresa privada o altra documentació on constin aquestes dades. Caldrà aportar certificat de serveis prestats en cas de tenir experiència en l’administració pública, i/o certificat d’experiència professional expedit pels col·legis professionals adients i/o altres certificats equivalents
 • Justificant dels mèrits que s’hagi de tenir en compte per a la valoració dels mateixos. Els estudis, congressos, cursos, cursets i jornades i seminaris que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, indicant el centre emissor dels mateixos, així com les hores de durada.

 

Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, que només seran degudament compulsades als aspirants que finalment superin totes les proves, i que serien eliminats automàticament del procés selectiu si es detectés que havien aportat cap document que no es correspongui amb l’original autèntic.

 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

 

 1. Admissió dels aspirants

 

En el termini màxim de quinze dies hàbils des de que hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde- President de la Corporació dictarà una resolució, que es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.cornelladelterri.cat, en la que s’aprovarà la llista provisional de candidats admesos i exclosos, llista que es considerarà definitiva si no hi ha cap persona exclosa, i no caldrà publicar-la de nou.

 

La publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a la seu electrònica municipal www.cornelladelterri.cat, substitueix la notificació individual als interessats, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

 

En la mateixa resolució es farà pública la composició i la data de constitució del tribunal qualificador, així com la data de les proves que es preveuen en aquestes bases.

 

Les persones aspirants podran formular al·legacions que considerin convenients en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses. En el cas que una persona aspirant no aparegui ni a la llista provisional d’admesos ni a la d’exclosos, a l’hora de formular la reclamació corresponent l’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

 

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en la qual s’indicarà també quines persones aspirants han de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana. En cas que els aspirants no esmenin dins d’aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

 

La llista definitiva de persones admeses i excloses, la qual assenyalarà la composició del Tribunal Qualificador, així com la data, l’hora i el lloc de començament de les proves, es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

 

Als efectes d’admissió dels aspirants, es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. Es podrà requerir, als efectes pertinents, l’acreditació dels aspectes necessaris quan es cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria, en qualsevol moment, si no compleixen els requisits.

 

Es garanteix la confidencialitat de les dades personals i professionals dels participants en aquest procés selectiu, i a tals efectes només es farà públic el nom i cognoms, i les tres últimes xifres del DNI.

 

 1. Tribunal qualificador

 

El Tribunal qualificador tindrà la següent composició:

 

 • President: un/a funcionari/ària de carrera designat/da per l’alcalde d’aquest Ajuntament provinent o no de la mateixa Corporació.
 • Vocals:
  • Un/a funcionari/ària designat/da per l’alcalde de l’Ajuntament, provinent o no de la mateixa Corporació.
  • Un/a funcionari/ària designat/da per l’alcalde de l’Ajuntament, provinent o no de la mateixa Corporació.
  • Un/a funcionari/ària de carrera designat/da a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
  • Un/a funcionari/ària de carrera expert en la matèria d’altres administracions.
 • Secretari/ària: un dels vocals del Tribunal qualificador.

 

Tots els membres del tribunal tindran veu i vot. En cas d’empat, el vot de qualitat del/la President/a dirimirà aquest empat.

 

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència d’almenys de 3 dels seus membres amb veu i vot titulars o suplents, i en tot cas, serà necessària la presència del President/a o del Secretari/a.

 

El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, per a totes o algunes de les proves.

 

També podrà formar part del tribunal, amb dret a veu i sense vot un/a assessor/a en matèria de normalització lingüística del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

 

Aquests assessors s’han de limitar exclusivament a col·laborar amb el tribunal qualificador d’acord amb les respectives especialitats tècniques, i no tenen vot.

 

L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció es regirà per allò previst als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

 

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.

 

En compliment d’allò que determina l’art. 29 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnització per raó del servei, s’abonaran assistències per a la concurrència a les sessions del Tribunal qualificador.

 

 1. Desenvolupament del procés selectiu

 

El sistema de selecció establert és el de concurs-oposició.

 

Els procés constarà de dues parts diferenciades: la d’oposició i la de concurs. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la d’oposició.

 

En qualsevol moment del procés selectiu els/les aspirants podran ser requerits pels membres del tribunal amb la finalitat d'acreditar la seva identitat.

 

Les proves selectives que se celebraran són les següents:

 

 1. Fase prèvia:

 

Prova de coneixements de la llengua catalana:

 

Les persones aspirants que no hagin acreditat, abans de la realització d’aquesta prova, estar en possessió del certificat de nivell C1 suficiència de coneixements de la llengua catalana, realitzaran una prova per avaluar dits coneixements. La seva qualificació serà d’APTE o NO APTE, quedant eliminats els aspirants amb qualificació de no apte.

 

 

Prova de coneixements de la llengua castellana:

 

Els coneixements de la llengua castellana s’hauran d’acreditar per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

 

Els aspirants que hagin de realitzar la prova de coneixement del català es presentaran en la data i el lloc establert a l’efecte.

 

La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en la realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 200 paraules en el termini màxim de 30 minuts i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb l'assessorament de persones especialistes que aquest designi.

 

La qualificació d’aquest exercici serà d’Apte/a o No Apte/a.

 

Restaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que tinguin la nacionalitat d’un estat on la llengua castellana sigui idioma oficial, o que acreditin documentalment, en qualsevol moment abans de l’hora de realització de la prova, algun dels documents següents:

 • Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.
 • Diploma de nivell superior d’espanyol C2, d’acord amb allò estipulat al Reial Decret 1137/2002, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
 • Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 

 1. Fase d’oposició

 

b.1) Primer exercici:

 

Resoldre les preguntes d'un qüestionari, que podrà ser tipus test, i/o preguntes a desenvolupar, o un o varis temes a desenvolupar, previstos en el temari que s'especifica, al final del present annex 1.

 

Es valoraran els coneixements del tema, el nivell de formació general, la composició gramatical, la claredat de l'exposició, la sistemàtica en el plantejament, el rigor i els coneixements aplicats.

 

La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats i ja no se’ls corregirà la segona prova, supòsit pràctic.

 

b.2) Segon exercici:

 

Es desenvoluparà per escrit, i consistirà en el desenvolupament d’un o més casos pràctics relacionats amb les funcions del lloc de treball del temari que s'especifica, al final del present annex 1.

 

Es valoraran els coneixements, la concreció i especificitats dels supòsits plantejats, el nivell de formació general, la composició gramatical, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació recollida i l'expressada, i la metodologia utilitzada.

 

La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats.

 

 1. Fase de concurs de mèrits

 

Finalitzada la fase d’oposició el tribunal valorarà els mèrits aportats pels aspirants.

 

Els documents que acrediten l’experiència i formació dels /les aspirants s’han de justificar tal i com exposen les presents bases.

 

El barem per a la seva puntuació serà el següent:

 

 • Experiència professional: fins a un màxim de 2 punts.
  • Per serveis efectius prestats en el lloc de treball d’arquitecte en una administració pública local com a funcionari, personal laboral o a través d’un contracte de serveis, a tenor de 0.10 punts per cada mes complet de servei actiu i/o de 1.2 punts per cada any complet.
  • Per serveis efectius prestats com a arquitecte en una altra administració pública , o en el sector privat, a raó de 0.05 punts per cada mes complet de servei actiu i/o de 0.60 punts per casa any complet.

 

 • Formació: fins a un màxim de 2 punts.

Per cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb el lloc de treball objecte de contractació. La puntuació dels curos es realitzarà de la següent manera:

 • Per cursos de durada entre 5 i 9 hores, per cadascun 0.10 punts.
 • Per cursos de durada entre 10 i 24 hores, per cadascun 0.20 punts.
 • Per cursos de durada entre 25 i 49 hores, per cadascun 0.30 punts.
 • Per cursos de durada entre 50 i 99 hores, per cadascun 0.50 punts.
 • Per cursos de durada igual o superiors a 100 hores, per cadascun 1 punt.

 

 • Titulacions: fins un màxim d’1 punt.
  • Diploma de postgrau: 0,50 punts
  • Màsters: 1,00 punts

 

Aquesta fase no serà eliminatòria.

 

Només es valoraran els cursos impartits per les universitats, diputacions, instituts, escoles oficials, col·legis professionals i altres entitats homologades. En tot cas, hi haurà de constar la duració en hores i l’assistència i en el seu cas així com l’aprofitament.

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’hauran d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

 

No es valoraran les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs.

 

La qualificació total de la fase de concurs serà sobre un màxim de 5 punts

 

 1. Entrevista personal: fins a un màxim d’1 punt

 

Aquesta prova, que potestativament l’òrgan de selecció decidirà realitzar, no es considerarà eliminatòria però sí puntuable. La puntuació es farà sobre un total de 1 punts i consistirà en una entrevista personal feta per l’Òrgan de selecció, en la qual es valorarà la idoneïtat de l’aspirant a les funcions pròpies del lloc de treball.

 

Constarà de l’exposició curricular per part dels candidats i que consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, a l’experiència, formació i condicions dels aspirants.

 

No serà eliminatòria i el màxim de 1 punts es distribuirà de la següent manera:

 

 • Molt adequat: 1,00 punt
 • Força adequat: 0,75 punts
 • Adequat: 0,50 punts
 • No gaire adequat: 0,25 punt
 • Gens adequat: 0,00 punts

 

En cas que dos o més aspirants empatin en la puntuació final del procés selectiu, tindrà prioritat la persona que hagi obtingut major puntuació global en les proves de coneixements. En cas que persisteixi l’empat, tindrà prioritat l’aspirant que tingui major puntuació en l’apartat d’experiència professional de la fase de concurs. I si persisteix l’empat, tindrà prioritat l’aspirant amb major puntuació en l’apartat de cursos de formació.

 

 1. Classificació dels aspirants i publicitat dels resultats

 

Un cop establerta la puntuació final, el Tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació la llista d’aprovats per ordre de puntuació, i elevarà dita relació a la Presidència de la Corporació, com a proposta d’ordre de la borsa de treball en la categoria d’arquitecte.

 

Contra aquests resultats finals del Tribunal es podrà interposar recurs d’alçada davant la Presidència.

 

L’aspirant que es proposi per cobrir les possibles vacants, abans de formalitzar el seu nomenament de funcionari/ària interí/na, haurà de presentar la següent documentació:

 • Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir.
 • Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques i de no haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
 • Declaració de compatibilitat per complir el que disposa l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 • Número de compte corrent.
 • Fotocòpia compulsada o autenticada del títol acadèmic exigit a la convocatòria, o certificat acadèmic oficial que acrediti haver realitzat tots els estudis perpetuats per a l’obtenció del títol i haver abonat els drets per a la seva expedició. Si aquests documents s’haguessin estès desprès de la data en la qual va finalitzar el termini d’admissió de sol·licituds, n’hauran de justificar la data de finalització dels seus estudis.
 • Document nacional d’identitat en vigor.
 • Targeta d’afiliació a la seguretat social.
 • Documents originals dels requisits i els mèrits presentats amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, només en el cas que s’haguessin presentat fotocòpies i no documentació original.

 

 1. Funcionament de la borsa de treball

 

Quedaran incorporats a la borsa de treball els aspirants que superin la puntuació mínima exigida. L’ordre de classificació serà el resultat de la qualificació total obtinguda, ordenada de major a menor (suma fase oposició i concurs).

 

La durada de la borsa serà de tres anys comptats des de l’endemà de la data del decret de presidència que la constitueix. Tanmateix, s’entendrà automàticament anul·lada quan cap persona tingui disponibilitat per acceptar una oferta.

 

La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los per al nomenament interí es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que l’aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat en la sol·licitud. Si no s’obté resposta, es tornarà a repetir l’operació al dia hàbil següent en una hora diferent. En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb l’Ajuntament el mateix dia del segon intent, es farà la crida al següent integrant de la borsa de treball.

 

Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent del correu electrònic o telèfon de contacte davant de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, mitjançant instància de modificació de dades personals que hauran de presentar en el Registre d’Entrades d’aquesta Corporació.

 

Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja una vegada la proposta de nomenament, sense que concorrin cap dels supòsits de no penalització que es preveuen més endavant, passarà a ocupar automàticament l'últim lloc en l’ordre de prelació de la borsa de treball. La segona vegada que la mateixa persona no accepti una oferta de treball, deixarà de formar part definitivament de la borsa de treball.

 

No obstant, aquest sistema de penalització no s’aplicarà als integrants de la borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de nomenament per trobar-se en aquell moment en alguna de les situacions següents:

 1. Situació de baixa de maternitat o paternitat o d’incapacitat temporal reconeguda per la Seguretat Social.
 2. Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons l’article 49.b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 3. Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.

 

Un cop finalitzat el nomenament interí de la persona escollida en aquesta borsa de treball, el cap del servei o el Departament de Recursos Humans poden emetre un informe desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat contractada. En aquest cas, i prèvia audiència de la persona interessada, es pot acordar provat el rendiment insuficient, la falta d’aptitud o actitud de l’aspirant, i això comportarà que aquesta persona deixi de formar part de la borsa de treball.

 

L’Ajuntament de Cornellà del Terri vetllarà pel bon funcionament de la borsa de treball i resoldrà aquells supòsits no previstos en les presents Bases que sorgeixin durant el termini d’aplicació de la mateixa.

 

 1. Formalització del nomenament del funcionari interí

 

Els/les aspirants que es vagin proposant per al nomenament iniciaran la prestació dels serveis en la data que es fixi al nomenament com a funcionar/ària i interí/na, efectuant el període de prova que s’estableixi.

 

 1. Incompatibilitats i règim del servei

 

En l’exercici de la funció pública atribuïda al lloc de treball objecte de la convocatòria serà aplicable la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, en compliment de la qual l’aspirant, en el moment de l’inici de la prestació del servei, haurà de realitzar una declaració de les activitats que realitza o bé sol·licitar la compatibilitat.

 

 1. Incidències

 

L’Òrgan seleccionador queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del procés selectiu en relació amb el que preveuen aquestes bases, de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora dels procediments de provisió de llocs de treball a les administracions públiques. Tota discrepància no prevista en aquestes bases, s’atindrà a l’establert al Reial Decret 364/95, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés al servei de l’Administració de l’Estat.

 

 1. Règim de recursos

 

Contra els actes i les resolucions del tribunal qualificador les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases i la convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’Alcalde en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de l’anunci de la convocatòria publicat al BOP o directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos comptats, també, des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al BOP, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder exercir qualsevol altre recurs que estimi procedent.

 

Per la mera concurrència al procés selectiu s’entén que la persona aspirant accepta íntegrament aquestes bases tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

 

 1. Règim jurídic

 

Aquest procediment selectiu es regeix per aquestes bases, pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel Decret 214/1990, d’aprovació del Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals, per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i per l’article 6 del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, mitjançant el qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims que han de regir el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració local.

 

 • Dret supletori

 

En tot allò no previst en les bases s’ha de procedir segons el Real decret legislatiu 2/2020 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut del Treballador, el Text Refós 5/2015 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques la resta de disposicions que en són d’aplicació.

 

Annex

 

 1. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
 2. L’acte administratiu. Concepte, elements, actes nuls i anul·lables. La motivació i la forma. El silenci administratiu.
 3. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 4. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de Contractes del Sector Públic. Classes de contractes, procediments de contractació i formes d’adjudicació. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració. La revisió dels actes administratius.
 5. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 6. Els béns dels Ens Locals. Classes de béns. Domini públic. Béns patrimonials i Béns comunals. Les prerrogatives i les potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns.
 7. El sistema legal de l’ordenació urbanística. Disposicions legals de l’ordenació urbanística.
 8. Els plans i el sistema de planejament. L’ordenació de l’ús del territori i la naturalesa jurídica dels plans. Principis i bases d’articulació dels sistema de planejament.
 9. Classificació dels plans territorials i urbanístics. Tipologia i jerarquia.
 10. El Planejament general. Característiques. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
 11. Els plans parcials. Concepte, determinacions i documentació.
 12. Els plans de millora urbana. Concepte, determinacions i documentació.
 13. Els plans especials urbanístics. Tipus. Concepte, determinacions i documentació.
 14. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística. El sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. El règim urbanístic del sòl no urbanitzable. El règim urbanístic del sòl urbanitzable.
 15. Procediments per a l’autorització d’obres i usos en el sòl no urbanitzable.
 16. L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.
 17. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.
 18. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
 19. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació. Contingut i criteris del projecte reparcel·la tori.
 20. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.
 21. El procediment expropiatori. Procediment per taxació individual. Procediment per taxació conjunta. Règim jurídic. Efectes.
 22. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de l’aprofitament urbanístic. Regulació.
 23. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament. Concepte general. L’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.
 24. Els sistemes generals i locals. Classes. Obtenció.
 25. El concepte de zona. Definició de paràmetres.
 26. El projecte d’urbanització com a instrument d’execució dels plans d’ordenació. Criteris de redacció. Cost de les obres d’urbanització.
 27. Instruments urbanístics de política de sòl i habitatge.
 28. Els patrimonis públics de sòl i habitatge: finalitats, subjectes, constitució i funcionament. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.
 29. La intervenció municipal en l’edificació i en l’ús del sòl i del subsòl. Les llicències urbanístiques.
 30. Procediment i competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. Les llicències urbanístiques, tipus i normativa d’aplicació. Actes subjectes a llicència prèvia. El silenci administratiu en les llicències urbanístiques. La revisió d’ofici.
 31. Les parcel·lacions urbanístiques.
 32. Protecció de la legalitat urbanística. Procediments de protecció i òrgans competents.
 33. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.
 34. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.
 35. Edificis i usos fora d’ordenació amb volum disconforme.
 36. Els usos i obres de caràcter provisional. Procediment per a la seva autorització. El règim d’us provisional del sòl. Els usos.
 37. Els certificats d’aprofitament urbanístic. Contingut i efectes.
 38. Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació i ordres d’execució. El deure de conservació.
 39. La declaració de ruïna d’un immoble. Concepte i classes. Conceptes de ruïna tècnica i ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d’un immoble.
 40. El POUM de Cornellà del Terri. Memòria

 

 

ANNEX II

 

INSTÀNCIA

 

“INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTES

 

Dades personals

 • Nom i cognoms:
 • DNI:
 • Data de naixement:
 • Sexe:
 • Nacionalitat:
 • Adreça:
 • Telèfon:
 • Correu electrònic:
 • Lloc a cobrir per la borsa: Administratiu d’administració general

 

Documentació a aportar:

 

 • Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell C de català (en cas contrari hauran de realitzar una prova per avaluar dits coneixements) i, si escau, de la llengua castellana.

 

El/la signant SOL·LICITA ser admès/a a participar en el procés selectiu a que es refereix la present instància i DECLARA que coneix el contingut íntegre de les Bases, que les accepta sense reserves i reuneix les condicions exigides en les presents Bases i que no pateix cap malaltia que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’administratiu d’administració general i que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta, i que compleix amb els requisits d’aquestes bases. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada per l’acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris de valoració comportarà l’exclusió de la sol·licitud, sens perjudici de l’exigència de responsabilitats d’altre ordre que hagués pogut incórrer.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al tractament:

 

Processos selectius:

 

Responsable del tractament:

Ajuntament de Cornellà del Terri, c/Mossèn Jacint Verdaguer, 4 – 17844 Cornellà del Terri

Finalitat del tractament:

Gestió d'expedients relatius als processos de provisió i selecció de personal (temporal i/o definitiu)

Legitimació:

El tractament és necessari per al compliment de les finalitats atribuïdes a l’Ajuntament de Cornellà del Terri (art 6 RGPD). També per al compliment d'una relació contractual o precontractual.

Persones destinatàries:

Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal.

Termini de conservació de les

dades:

Un cop gestionat el tràmit es conservaran com a part del procediment administratiu el termini que indiqui la legislació vigent.

Drets de les persones interessades:

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a ajuntament@cornelladelterri.cat  (art 15 a 22 RGPD)

Informació addicional:

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web municipal

 

 

Consentiment per al tractament de dades:

 

Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada:

 

 

No

 

 

 

Lloc, a ......... de ............de 2022

 

Signat.....

 

 1. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI”.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

 

Annex III

 

ANNEX III

 

ACREDITACIÓ DE MÈRITS

 

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

 

Experiència professional:

 

Nom entitat

Lloc de treball

Durada del contracte

Categoria

Punts (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de formació i titulacions:

 

Nom del curs

Entitat que l’expedeix

Assistència/Assistència i

aprofitament

 

Hores

Punts (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) No ompliu l’espai ombrejat.

 

La justificació dels mèrits haurà de realitzar-se mitjançant la documentació que es detalla en les bases.

 

Cornellà del Terri, _____ de/d’________ de 2022

 

Signatura”

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament