CONSULTA PÚBLICA ORDENANÇA SOBRE L’IMPOST DE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS NATURALESA URBANA

CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’ELABORACIÓ/MODIFICACIÓ TOTAL DE L’ORDENANÇA SOBRE L’IMPOST DE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

 

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a l’elaboració de la modificació total d’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, s’obre una consulta pública prèvia mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i les organitzacions més representatives afectats potencialment per la norma futura sobre els aspectes següents:

 

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Adequació a la normativa d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

 

La necessitat i oportunitat d’aprovar o modificar l’ordenança

És necessària la modificació total de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana amb la finalitat d'adaptar-la al nou règim legal de l'impost. Els canvis introduïts en la nova regulació afecten, particularment, a les regles que regeixen la fórmula de càlcul de la base imposable amb la finalitat d'adequar els elements que constitueixen aquesta per a la determinació de la quota tributària.

 

Els objectius de la norma i solucions

Amb aquesta iniciativa es pretenen aconseguir els següents objectius i donar solució a les manques o problemes que a continuació s'exposen:

  • Adequar les càrregues tributàries derivades de la imposició de l'impost a la realitat actual.
  • Adequar aquestes càrregues als valors del mercat d'acord amb les exigències marcades per la legislació actual.
  • Establir una fórmula de càlcul de la base imposable que permeti conèixer amb seguretat l'increment de valor produït en l'operació que grava l'impost.

 

Preguntes per orientar les aportacions

  • Quins aspectes creieu que s’han de preveure en aquesta nova ordenança?

 

Forma de participació

Totes les persones i organitzacions que es considerin afectades potencialment per la norma futura poden remetre les seves aportacions a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, en el termini de 20 dies des de la data de publicació a la pàgina web municipal, a través de les vies de participació següents:

  1. Per correu electrònic, a l’adreça anna@cornelladelterri.cat. A l’assumpte cal indicar «Consulta prèvia sobre el Reglament del servei de cementiri».
  2. Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica o un escrit dirigit al Registre General de l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

 

 

L’alcalde

Signat electrònicament