CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA XARXA PÚBLICA D’ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A CORNELLÀ DEL TERRI

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament d’ús de la xarxa pública d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, s’obre una consulta pública prèvia mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i les organitzacions més representatives afectats potencialment per la norma futura sobre els aspectes següents:

 

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions, que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la següent taula descriptiva durant el termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a l’e-tauler i la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 

Cobrir el marc normatiu del servei de recàrrega de vehicles elèctric, amb l’impuls de la mobilitat elèctrica al municipi i tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible.

 

Evitar problemes en la gestió i en l’ús dels carregadors de vehicles elèctrics de titularitat municipal mitjançant l’aplicació d’una regulació establerta des del punt de vista de l’agilitat i eficiència administrativa i amb política de qualitat de prestació del servei al ciutadà.

 

La necessitat i oportunitat d’aprovar el Reglament

 

Necessitat de regular el servei de recàrrega de vehicles elèctrics, amb l’oportunitat de l’aprovació provisional del text regulador del preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics.

Autoritzar l’ús d’aquestes instal·lacions públiques, atenent al principi d’interès general, que correspon a l’Ajuntament com a administració competent i titular de la xarxa d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Cornellà del Terri.

 

L’increment en el número de vehicles elèctrics i de la utilització de la xarxa de carregadors de vehicles elèctrics del municipi, així com la voluntat de promoure la mobilitat sostenible i la necessitat de definir fan que sigui necessari aprovar les normes d’ús, dels drets i deures dels usuaris i del funcionament d’aquestes instal·lacions municipals .

 

Els objectius de la norma

 

L’objectiu del reglament és desenvolupar la normativa per a garantir l’ús públic i la utilització racional del servei, tenint en compte les necessitats de la ciutadania i promovent una mobilitat sostenible, ajudant a que el vehicle privat sigui cada vegada menys depenent dels combustibles fòssils, reduint les emissions de CO2.

 

Disposar d’un reglament que tingui per objecte la definició de les normes d’ús, dels drets i deures dels usuaris i del funcionament de la xarxa d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Cornellà del Terri. Cal determinar els elements materials que es disposa, l’accés al servei, condicions d’ús, en quins casos es procedirà a la retirada d’un vehicle, règim sancionador etc.

 

Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

 

La iniciativa està justificada per l'interès general i la inexistència d’un altre norma menys restrictiva de drets, amb la mateixa finalitat i objectius. En la redacció del reglament es tindran en compte els principis de bona regulació, a través de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, articles 129 i 130, els quals recullen els principis que han de regir o informar tant el procés de creació de les normes com la seva aplicabilitat.

 

Resulta necessari aprovar aquest reglament d’ús de la xarxa d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Cornellà del Terri perquè actualment en aquest municipi hi manca una regulació específica.

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament