CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI

CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament del servei de cementiri, s’obre una consulta pública prèvia mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i les organitzacions més representatives afectats potencialment per la norma futura sobre els aspectes següents:

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 • Inseguretat jurídica que causa la falta de regulació
 • Adequació a la normativa actual
 • Desconeixement o manca d’informació dels ciutadans de les condicions de gestió del cementiri municipal

La necessitat i oportunitat d’aprovar o modificar el Reglament

Si bé l’aprovació d’un reglament és inherent a la prestació d’un servei, l’oportunitat de modificació del Reglament del servei de cementiri respon a la necessitat de donar compliment a la normativa també en relació amb el principi de transparència, la regulació de costums o situacions noves no previstes en el Reglament actual i l’afavoriment de la participació dels veïns en l’elaboració de la norma.

 

Els objectius de la norma

L’objectiu és elaborar un marc jurídic regulador en condicions d’igualtat, no discriminació i mateix accés per a tots els ciutadans al dret funerari en relació amb el servei de cementiris. Es pretén reglamentar la gestió actual del cementiri adequant a la normativa actual els aspectes que ja no resulten aplicables, regulant els drets i deures tant de la corporació com dels titulars dels drets funeraris i establint unes normes de funcionament i convivència en la utilització del cementiri municipal.

 

Altres objectius que es persegueixen:

 • Adaptar el servei a la normativa vigent.
 • Assolir un nivell de gestió més eficaç i transparent.
 • Definir l’abast del servei de cementiri i delimitar les tasques que corresponen a l’Ajuntament.
 • Dotar l’actuació de l’Ajuntament de seguretat jurídica pel que fa al funcionament d’aquest servei.
 • Facilitar el coneixement dels usuaris dels seus drets i obligacions.
 • Regular situacions i actuacions que no s’adeqüen a la normativa.

 

Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

No s’han trobat alternatives no reguladores per tal de dotar el servei de cementiri d’un conjunt de normes que regeixin el seu funcionament.

 

Preguntes per orientar les aportacions

 • Quins aspectes creieu que s’han de preveure en l’elaboració del Reglament del cementiri?
 • Quines necessitats teniu en relació amb el servei de cementiri?
 • Quines expectatives teniu del servei de cementiri?
 • Com es podria millorar el servei de cementiri?

 

Forma de participació

Totes les persones i organitzacions que es considerin afectades potencialment per la norma futura poden remetre les seves aportacions a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, en el termini de 20 dies des de la data de publicació a la pàgina web municipal, a través de les vies de participació següents:

 1. Per correu electrònic, a l’adreça anna@cornelladelterri.cat. A l’assumpte cal indicar «Consulta prèvia sobre el Reglament del servei de cementiri».
 2. Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica o un escrit dirigit al Registre General de l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

 

L’alcalde

Signat electrònicament,