CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI

20/09/2021

CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament del servei de cementiri, s’obre una consulta pública prèvia mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i les organitzacions més representatives afectats potencialment per la norma futura sobre els aspectes següents:

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 • Inseguretat jurídica que causa la falta de regulació
 • Adequació a la normativa actual
 • Desconeixement o manca d’informació dels ciutadans de les condicions de gestió del cementiri municipal

La necessitat i oportunitat d’aprovar o modificar el Reglament

Si bé l’aprovació d’un reglament és inherent a la prestació d’un servei, l’oportunitat de modificació del Reglament del servei de cementiri respon a la necessitat de donar compliment a la normativa també en relació amb el principi de transparència, la regulació de costums o situacions noves no previstes en el Reglament actual i l’afavoriment de la participació dels veïns en l’elaboració de la norma.

 

Els objectius de la norma

L’objectiu és elaborar un marc jurídic regulador en condicions d’igualtat, no discriminació i mateix accés per a tots els ciutadans al dret funerari en relació amb el servei de cementiris. Es pretén reglamentar la gestió actual del cementiri adequant a la normativa actual els aspectes que ja no resulten aplicables, regulant els drets i deures tant de la corporació com dels titulars dels drets funeraris i establint unes normes de funcionament i convivència en la utilització del cementiri municipal.

 

Altres objectius que es persegueixen:

 • Adaptar el servei a la normativa vigent.
 • Assolir un nivell de gestió més eficaç i transparent.
 • Definir l’abast del servei de cementiri i delimitar les tasques que corresponen a l’Ajuntament.
 • Dotar l’actuació de l’Ajuntament de seguretat jurídica pel que fa al funcionament d’aquest servei.
 • Facilitar el coneixement dels usuaris dels seus drets i obligacions.
 • Regular situacions i actuacions que no s’adeqüen a la normativa.

 

Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

No s’han trobat alternatives no reguladores per tal de dotar el servei de cementiri d’un conjunt de normes que regeixin el seu funcionament.

 

Preguntes per orientar les aportacions

 • Quins aspectes creieu que s’han de preveure en l’elaboració del Reglament del cementiri?
 • Quines necessitats teniu en relació amb el servei de cementiri?
 • Quines expectatives teniu del servei de cementiri?
 • Com es podria millorar el servei de cementiri?

 

Forma de participació

Totes les persones i organitzacions que es considerin afectades potencialment per la norma futura poden remetre les seves aportacions a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, en el termini de 20 dies des de la data de publicació a la pàgina web municipal, a través de les vies de participació següents:

 1. Per correu electrònic, a l’adreça anna@cornelladelterri.cat. A l’assumpte cal indicar «Consulta prèvia sobre el Reglament del servei de cementiri».
 2. Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica o un escrit dirigit al Registre General de l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

 

L’alcalde

Signat electrònicament,