Convocatòria del procés selectiu d’una plaça de peó de brigada de caràcter temporal

Edicte sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça  de peó de brigada, de caràcter temporal, i la creació d’una borsa de treball

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de març de 2022, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de peó de brigada, de caràcter temporal, i la creació d’una borsa de treball.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la data de la publicació del present edicte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.