Distribució provisional del repartiment de les quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica situada a la teulada de les escoles

REQUERIMENT

 

Assumpte: distribució provisional del repartiment de les quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica situada a la teulada de les escoles

 

El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Terri, en sessió ordinària, de data 18 de juliol de 2022, va aprovar les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola.

 

Les esmentades bases es varen publicar en el BOP de Girona núm.145, de data 1 d’agost 2022, i la pàgina web de la corporació, durant el termini de 15 dies per al que els veïns que complissin els requisits establerts a la clàusula tercera poguessin participar en el repartiment de 4 quotes per als comerços i 23 quotes per als particulars de participació de la instal·lació solar fotovoltaica. 

 

Transcorregut l’esmentat termini, es varen presentar, dintre del termini i en la forma escaient, les següents instàncies:

 

Número

Núm. Registre

Data

DNI/NIF

Nom

1

E2022002479

01/08/2022

972B

F.X.R.S

2

E2022002480

01/08/2022

667V

E.J.R.V

3

E2022002481

01/08/2022

564Q

T.V.M

4

E2022002482

01/08/2022

969D

J.A.H.G

5

E2022002485

01/08/2022

590N

S.C.T

6

E2022002489

01/08/2022

486X

N.B.S

7

E2022002503

01/08/2022

045T

X.S.M

8

E2022002505

01/08/2022

977H

O.G.C

9

E2022002511

01/08/2022

157J

G.C.G

10

E2022002516

02/08/2022

364D

J.M.T.P

11

E2022002519

02/08/2022

917C

E.P.M

12

E2022002520

02/08/2022

917C

E.P.M

13

E2022002521

02/08/2022

321Y

A.C.B

14

E2022002524

02/08/2022

921V

F.J.P.M

15

E2022002525

02/08/2022

136X

C.G.C

16

E2022002532

03/08/2022

221B

P.V.F

17

E2022002533

03/08/2022

859L

I.C.F

18

E2022002535

03/08/2022

329V

C.D.V.D

19

E2022002544

04/08/2022

132Q

J.G.C

20

E2022002548

04/08/2022

731H

J.A.T

21

E2022002570

08/08/2022

179V

M.C.F

22

E2022002571

08/08/2022

401Y

M.G.C

23

E2022002577

09/08/2022

881T

L.G.C

24

E2022002578

09/08/2022

698K

F.M.D

25

E2022002579

09/08/2022

858W

M.Y.G.V

26

E2022002580

09/08/2022

471S

E.V.G

27

E2022002581

09/08/2022

569F

J.A.R

28

E2022002582

09/08/2022

418E

M.G.S

29

E2022002583

09/08/2022

172V

J.M.G.V

30

E2022002585

09/08/2022

567J

L.G.S

31

E2022002594

10/08/2022

644M

C.P.R

32

E2022002595

10/08/2022

593S

I.V.C

33

E2022002596

10/08/2022

856M

M.P.G

34

E2022002597

10/08/2022

340X

J.C.O

35

E2022002599

10/08/2022

532D

R.C.J

36

E2022002600

10/08/2022

728W

I.R.G

37

E2022002602

10/08/2022

626A

L.R.F

38

E2022002603

10/08/2022

592N

J.P.P

39

E2022002605

10/08/2022

208F

J.M.H.G

40

E2022002606

10/08/2022

J55199921

Perruqueria Johnny

41

E2022002608

11/08/2022

931R

P.C.B

42

E2022002611

11/08/2022

025F

M.C.M.A

43

E2022002613

11/08/2022

399K

J.G.P

44

E2022002614

11/08/2022

125V

J.D.M

45

E2022002615

11/08/2022

685W

L.B.T

46

E2022002616

11/08/2022

615K

N.D.P

47

E2022002625

12/08/2022

524H

A.S.B

48

E2022002631

12/08/2022

741Y

M.A.V.T

49

E2022002631

12/08/2022

647C

I.Q.C

50

E2022002644

16/08/2022

473B

C.J.D.M

51

E2022002645

16/08/2022

782J

A.M.M

52

E2022002647

16/08/2022

535G

M.R.G

53

E2022002660

17/08/2022

098C

M.T.M

54

E2022002698

17/08/2022

386B

M.P.P

55

E2022002732

20/08/2022

549C

R.T.F

56

E2022002733

21/08/2022

253E

L.R.T

57

E2022002755

23/08/2022

990E

M.G.M

 

 

 

 

I, de conformitat amb el que disposa l’article 4 de les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escolat, les següents instàncies no s’han presentat en forma escaient:

 

Número

Núm. Registre

Data

DNI

Nom

1

E2022002483

01/08/2022

966K

M.P.J

2

E2022002714

18/08/2022

732N

M.A.M

3

E2022002857

31/08/2022

725W

N.P.A

 

De conformitat amb l’article 5 de les bases s’ha d’atorgar un termini de 10 dies hàbils per tal que tots els futurs beneficiaris paguin la quantitat total especificada per cada tipus de quota.

 

REPARTIMENT PROVISIONAL

 

El repartiment provisional de 4 quotes per als comerços i 23 quotes per als particulars de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola, sota la modalitat de llicència per a l’ús privatiu del domini públic local, per un termini de 4 anys, d’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, als beneficiaris següents:

 

Particulars

 

TIPUS QUOTA PARTICIPACIÓ: A

0,5 kW

NÚM.

DNI/NIF

Nom

Preu 1kV/anual

IMPORT TOTAL

31

567J

L.G.S

77,98

38,99

39

592N

J.P.P

77,98

38,99

55

386B

M.P.R

77,98

38,99

14

321Y

A.C.B

77,98

38,99

17

221B

P.V.F

77,98

38,99

 

TIPUS QUOTA PARTICIPACIÓ: B

1 kW

NÚM.

DNI/NIF

Nom

Preu 1kV/anual

IMPORT TOTAL

4

969D

J.A.H.G

77,98

77,98

10

157J

G.C.G

77,98

77,98

16

136X

C.G.C

77,98

77,98

20

132Q

J.G.C

77,98

77,98

57

549C

R.T.F

77,98

77,98

2

667V

E.J.R.V

77,98

77,98

6

590N

S.C.T

77,98

77,98

7

486X

N.B.S

77,98

77,98

8

045T

X.S.M

77,98

77,98

11

364D

J.M.T.P

77,98

77,98

12

917C

E.P.M

77,98

77,98

 

 

TIPUS QUOTA PARTICIPACIÓ: C

1,5 kW

NÚM.

DNI/NIF

Nom

Preu 1kV/anual

IMPORT TOTAL

9

977h

O.G.C

77,98

116,97

51

473B

C.J.D.M

77,98

116,97

37

728W

I.R.G

77,98

116,97

28

569F

J.A.R

77,98

116,97

49

741Y

M.A.V.T

77,98

116,97

3

564Q

T.V.M

77,98

116,97

1

972B

F.X.R.S

77,98

116,97

 

Comerços

 

NÚM.

DNI/NIF

Nom

Quota de participació

Preu 1kV/anual

IMPORT TOTAL

13

917C

E.P.M - Perruqueria

1,5

77,98

116,97

15

921V

F.J.P.M - Peixateria

1,5

77,98

116,97

19

329V

C.D.V.D - Supermercat

1,5

77,98

116,97

41

J55199921

Perruqueria Johnny

1,5

77,98

116,97

 

TERMINI I FORMA DE PAGAMENT

 

Atorgar un termini de 10 dies hàbils als futurs beneficiaris perquè paguin la quantitat total especificada de cada tipus de quota, mitjançant:

 

  • A la caixa de la Tresoreria Municipal, edifici consistorial al carrer de Mn. Jacint Verdaguer núm. 4 de Cornellà del Terri.
  • Mitjançant ingrés o transferència en el següent número de compte de titularitat municipal: “La Caixa” – ES19-2100.0255.21.0200006664.

 

Si el futur beneficiari no realitza el pagament de la taxa dins el termini establert s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud i, prèvia resolució, s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior, passant el servei de secretaria a notificar al següent classificat el mateix requeriment de pagament fins a completar el repartiment de totes les quotes de participació. 

 

 

Signat electrònicament