Edicte aprovació de bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs –oposició, promoció interna, per a la provisió d’una plaça d’oficial polivalent de brigada municipal.

 

Edicte sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs – oposició, promoció interna,

per a la provisió d’una plaça d’oficial polivalent de brigada municipal en règim de personal laboral fix.

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 de novembre de 2022, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs – oposició, promoció interna, per a la provisió d’una plaça d’oficial polivalent de brigada municipal en règim de personal laboral fix.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la data de la publicació del present edicte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.