Edicte aprovació inicial modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de Masies i Cases Rural

07/06/2021

Edicte sobre l’aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de Masies i Cases Rurals

 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 19 d’abril de 2021, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial Urbanístics de Masies i Cases Rurals, redactada per l’arquitecta Isabel Granell i Simeón.

 

La documentació aprovada inicialment estarà sotmesa a informació al públic pel termini d’un mes a efectes de poder presentar suggeriments o al·legacions.

 

L’esmentat termini es comptarà des de l’endemà de la publicació del darrer dels edictes inserits en el BOP de Girona, Punt Diari i al Tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

El document comprensiu, el plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit i la Memòria es poden veure a la web de l’Ajuntament (http://www.cornelladelterri.cat) i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

Tanmateix la Junta de Govern Local va acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències per les llicències i tramitacions urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent,  per un termini d’un any.

 

Contra els acords de suspensió de llicències i tramitacions, que posa fi a la via administrativa i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podran interposar els següents recursos:

 

  1. a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOP de Girona.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015. Si transcorre un mes de de l’endemà de  la interposició del recurs de reposició sense que aquest hagi sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha estat desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta.

 

  1. b) Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, dins del termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOP de Girona. En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci administratiu.

 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri procedent.

 

Signat electrònicament,