Edicte bases i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu administratiu

Edicte sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’administratiu/va, en règim de funcionari/a de carrera, i la creació d’una borsa de treball

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de novembre de 2021, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’administratiu/va, en règim de funcionari/a de carrera, i la creació d’una borsa de treball.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la data de la publicació del present edicte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

El text de les esmentades bases i convocatòria es transcriu, íntegrament i de forma literal, a continuació:

 

“Bases reguladores que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’administratiu/va, en règim de funcionari/a de carrera, i la creació d’una borsa de treball

 

Primer.- Objecte:

 

L’objecte d’aquestes bases és la provisió ,mitjançant concurs-oposició, per cobrir definitivament una plaça de personal funcionari/a administratiu/va ,de l’escala administració general, grup C1, nivell 21 i la constitució d’una borsa de treball a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, amb una dedicació de jornada complerta.

 

La plaça esmentada s’inclou en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021, segons el detall següent:

 

Funcionaris de Carrera:

Grup

Subgrup

Classificació

Núm. vacants

Denominació

Sistema d’accés

C

C1

Escala d’administració general

1

Administratiu/va

Concurs – oposició lliure

 

Segona.- Publicitat de la convocatòria

 

El contingut íntegre d’aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i a la web de l’Ajuntament de Cornellà del  Terri: www.cornelladelterri.cat. Un extracte de la convocatòria serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Tercera.- Requisits dels aspirants

 

3.1 - Per prendre part en les proves de selecció, els/les aspirants hauran de reunir totes i cadascuna de les condicions o requisits següents, que hauran de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds, amb excepció de l’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana i castellana que es pot aportar fins el moment de realització de la prova:

 

 1. Reunir un dels requisits respecte a la ciutadania
 • Tenir ciutadania espanyola d’acord amb les lleis vigents
 • Tenir ciutadania d’algun dels estat membre de la Unió Europea o dels estat que, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals dels estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin a les seves expenses.

Sens perjudici de l’anterior, no seran admesos aquelles persones que malgrat reunir les condicions anteriors optin per accedir a una plaça que comporti una participació directa o indirecta en l’exercici de poder públic i les funcions que tinguin per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o d’altres entitats públiques.

Les persones amb ciutadania estrangera d’estats que no pertanyen a la Unió Europea, sempre que tinguin acreditada la condició de residents a Espanya, podran presentar-se a les places reservades al personal laboral.

 1. Haver complert 16 anys i no superar l’edat màxima establerta per la jubilació forçosa, en tots dos casos, el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds.
 2. Estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà disposar de l’homologació corresponent oficial en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En tots els casos que es presenti un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència.
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d’adjuntar a la instància el certificat de l’equip oficial de valoració de disminucions que depèn de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d’exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria.
 4. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
 5. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.
 6. Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala els puguin ser encomanades.
 7. Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. Els candidats han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:
 8. Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, el qual resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol corresponent després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic.
 9. Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

 

Els candidats que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica, d'acord amb el que estableix la base setena.

 

3.2.- Tots els requisits exigits s’hauran de posseir en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no s’han d’haver perdut cap d’ells en el moment de la presa de possessió com a funcionari.

 

3.3.-  Els mèrits al·legats pels aspirants hauran d’estar referits, com a molt tard, a l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació en aquest procés selectiu.

 

Quarta.- Presentació de sol·licituds

 

Les sol·licituds, adreçades a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, s’han de presentar, en el model normalitzat adjunt a les presents bases, en hores d’atenció al públic (9:00 a 14:00 hores), de dilluns a divendres, llevat festius, al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament (c/Mn. Jacint Verdaguer, 4, 17844 Cornellà del Terri), o en la forma que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de VINT DIES NATURALS comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

El model normalitzat es troba annex a les presents bases i també es pot descarregar de la pàgina web municipal (www.cornelladelterri.cat ); així mateix, serà facilitat a les dependències de l’Ajuntament.

 

Així, la documentació que els/les aspirants han de presentar en el procés selectiu és la següent:

 • Sol·licitud de participació en la convocatòria
 • Document acreditatiu d’estar en possessió d’algun dels certificats de coneixement de la llengua catalana (nivell C1) i, si escau, de la llengua castellana.

 

La resta de documentació (mèrits, titulació acadèmica, currículum, etc.) s’haurà de presentar estrictament durant els terminis que s’especifiquen en cada fase del procediment, que es troben detallats al llarg d’aquestes bases. La documentació presentada fora d’aquests terminis no es tindrà en compte.

 

La sol·licitud ha d'estar signada per l'aspirant. La manca de signatura suposarà l'exclusió de l'aspirant, sens perjudici que pugui esmenar el defecte en un termini de deu dies, de conformitat amb el que disposa l'art. 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera com un consentiment de la persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal, necessàries per gestionar la convocatòria. En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra documentació que puguin aportar i, si s’escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s’inclouran en registre de dades de recursos humans de l’Ajuntament de Cornellà del Terri per a les finalitats que s’hi preveuen, i podran ser cedides d’acord amb la normativa aplicable.

 

Cinquena.- Admissió dels aspirants

 

En el termini màxim de quinze dies hàbils des de que hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde- President de la Corporació dictarà una resolució, que es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.cornelladelterri.cat, en la que s’aprovarà la llista de candidats admesos i exclosos.

 

En la mateixa resolució es farà pública la composició i la data de constitució del tribunal qualificador, així com la data de les proves que es preveuen en aquestes bases. Es concedirà un termini de 10 dies hàbils, a comptar a patir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a presentar reclamacions.

 

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades.

 

Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es publicaran als locals on s’hagin celebrat les proves anteriors i al tauler d’anuncis de la corporació.

 

La identificació dels aspirants admesos i exclosos al procés de selecció, així com la resta d’anuncis que identifiquin als aspirants, es realitzarà de forma que respecti les previsions de la Disposició addicional 7a de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, amb el seu nom i cognoms i les últimes quatre xifres del DNI.

 

Sisena.- Tribunal qualificador

 

El Tribunal qualificador tindrà la següent composició:

 

 • President: un/a funcionari/ària de carrera designat/da per l’alcalde d’aquest Ajuntament provinent o no de la mateixa Corporació.
 • Vocals:
  • Un/a funcionari/ària de carrera designat/da per l’alcalde de l’Ajuntament, provinent o no de la mateixa Corporació.
  • Un/a funcionari/ària de carrera designat/da per l’alcalde de l’Ajuntament, provinent o no de la mateixa Corporació.
  • Un/a funcionari/ària de carrera designat/da a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
  • Un/a funcionari/ària de carrera expert en la matèria d’altres administracions.
 • Secretari/ària: un dels vocals de la Tribunal qualificador.

 

Tots els membres del tribunal tindran veu i vot. En cas d’empat, el vot de qualitat del/la President/a dirimirà aquest empat.

 

La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es farà mitjançant la resolució a la qual es refereix la base 4.1.

 

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència d’almenys de 3 dels seus membres amb veu i vot titulars o suplents, i en tot cas, serà necessària la presència del President/a o del Secretari/a.

 

El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, per a totes o algunes de les proves.

 

També podrà formar part del tribunal, amb dret a veu i sense vot un/a assessor/a en matèria de normalització lingüística del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

 

Aquests assessors s’han de limitar exclusivament a col·laborar amb el tribunal qualificador d’acord amb les respectives especialitats tècniques, i no tenen vot.

 

L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció es regirà per allò previst als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

 

Dins de les fases d’oposició i concurs, el Tribunal resoldrà tots els dubtes d’interpretació i aplicació de les normes que puguin plantejar-se, com també els supòsits no previstos en les Bases i la normativa.

 

En compliment d’allò que determina l’art. 29 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnització per raó del servei, s’abonaran assistències per a la concurrència a les sessions del Tribunal qualificador.

 

Setena.- Sistema de selecció

 

El sistema de selecció establert és el de concurs-oposició.

 

Els procés constarà de dues parts diferenciades: la d’oposició i la de concurs. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la d’oposició.

 

En qualsevol moment del procés selectiu els/les aspirants podran ser requerits pels membres del tribunal amb la finalitat d'acreditar la seva identitat.

 

Les proves selectives que se celebraran són les següents:

 

 1. a) Fase prèvia:

 

Prova de coneixements de la llengua catalana:

 

Les persones aspirants que no hagin acreditat, abans de la realització d’aquesta prova, estar en possessió del certificat de nivell C1 suficiència de coneixements de la llengua catalana, realitzaran una prova per avaluar dits coneixements. La seva qualificació serà d’APTE o NO APTE, quedant eliminats els aspirants amb qualificació de no apte.

 

Prova de coneixements de la llengua castellana:

 

Els coneixements de la llengua castellana s’hauran d’acreditar per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

 

Els aspirants que hagin de realitzar la prova de coneixement del català es presentaran en la data i el lloc establert a l’efecte.

 

La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de  l’aspirant.

 

Restaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que tinguin la nacionalitat d’un estat on la llengua castellana sigui idioma oficial, o que acreditin documentalment, en qualsevol moment abans de l’hora de realització de la prova, algun dels documents següents:

 • Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.
 • Diploma de nivell superior d’espanyol C2, d’acord amb allò estipulat al Reial Decret 1137/2002, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
 • Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 

 1. b) Fase d’oposició:

 

b.1) Primer exercici:

Obligatori i eliminatori. Consistirà en la resposta a com a màxim 10 preguntes curtes, que podran ser teòrico-pràctiques, relatives al contingut del programa annex, aquestes preguntes podran tenir aspectes pràctics. La durada de l’exercici serà d’una hora com a màxim. La qualificació serà de 0 a 10 punts i quedaran eliminats els aspirants que no superin la puntuació de 5 punts.

 

b.2) Segon exercici

Obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució de com a màxim 2 casos pràctics plantejats pel tribunal, relatius a qualsevol de les matèries incloses en el programa annex a aquestes bases.

 

El tribunal podrà optar perquè els aspirants defensin la resolució plantejada en els seus exercicis en una entrevista i formular als aspirants les preguntes que cregui pertinents.

 

La durada de l’exercici serà d’una hora com a màxim. La qualificació serà de 0 a 10 punts i quedaran eliminats els aspirants que no superin la puntuació de 5 punts.

 

Per la realització d’aquest exercici els aspirants podran aportar textos legals no comentats.

 

 1. c) Fase de concurs:

 

Les persones que superin la fase d’oposició passaran a la fase de concurs.

 

Una vegada finalitzada la fase d’oposició, el tribunal publicarà, a la pàgina web municipal, la llista ordenada dels aspirants que han superat la fase d’oposició amb l’ordre de la puntuació obtinguda. Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, hauran de presentar, en el Registre General de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar per ser valorats, en el termini de 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació, per part de l’Alcaldia, de l’anunci de la llista ordenada dels aspirants que han superat la fase d’oposició en el tauler d’edictes electrònics municipal.

 

Finalitzat el termini de 5 dies hàbils per presentar mèrits, el tribunal revisarà la documentació presentada pels aspirants i seguidament valorarà els mèrits al·legats d'acord amb el barem següent, tenint en compte que només es comptabilitzaran els mèrits presentats durant aquest termini de presentació de mèrits, obtinguts fins al darrer dia de l’esmentat termini de presentació de mèrits.

 

La fase concurs es valorarà d'acord amb el mèrits al·legats que s'hagin acreditat documentalment d'acord amb la següent escala de valoració i fins un màxim de 10 punts:

 

c.1) Experiència professional:

Per serveis prestats en tasques de la mateixa categoria o superior: fins a un màxim de 5 punts a raó de:

 1. a) A l’administració pública local: ...............................................0,150 punts/mes complert treballat
 2. b) En altres administracions públiques: ......................................0,075 punts/mes complert treballat

 

El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada. Tampoc es valoren els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual de confiança o assessorament especial.

 

L’experiència s’acredita amb l’Informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies. I, a més:

 

L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

 

És document justificatiu obligatori: certificat de serveis prestats.

 

c.2) Titulacions acadèmiques:

Les titulacions acadèmiques oficials, que són rellevants per als llocs de treball a proveir d’administratiu d’administració general (Ciències Empresarials, Gestió i Administració Pública, Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses): fins a un màxim d’2 punt.

 

Titulació

Punts

Diplomatura

1

Llicenciatura o grau

2

 

No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques exigides a la convocatòria ni les de nivell inferior necessàries per aconseguir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

 

A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri del Govern de l’Estat competent en matèria d’educació amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.

 

c.3) Formació de reciclatge i perfeccionament sobre matèries relacionades amb els llocs a cobrir d’administratiu d’administració general, fins a un màxim de 3 punts:

 

Només es valoraran com a mèrits els cursos, tallers, jornades i/o seminaris impartits per centres oficials: administracions públiques, per universitats i per associacions o federacions de municipis, o bé, estiguin homologats per l’Institut Nacional d’Administracions Públiques (INAP), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) o per altres organismes similars d’altres comunitats autònomes.

 

Només es tindran en compte els cursos, tallers, jornades i/o seminaris dels últims 10 anys.

 

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifiqui la durada en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En el cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases.

 

 1. a) Els cursos, tallers, jornades i seminaris de formació superats amb certificació d’aprofitament es puntuen segons l’escala següent:

Per cada curs de fins a 10 hores............................................. 0,20 punts

Per cada curs d’11 a 20 hores.................................................. 0,30 punts

Per cada curs de 21 a 25 hores................................................ 0,35 punts

Per cada curs més de 25 hores................................................ 0,50 punts

 

 1. b) Els cursos, tallers, jornades i seminaris de formació amb certificat d’assistència es puntuen segons l’escala següent:

Per cada curs de fins a 10 hores.............................................0,10 punts

Per cada curs de més de 10 hores..........................................0,20 punts

 

c.4)Entrevista personal: fins a un màxim d’5 punt

 

Aquesta prova, que potestativament l’òrgan de selecció decidirà realitzar, no es considerarà eliminatòria però sí puntuable. La puntuació es farà sobre un total de 5 punts i consistirà en una entrevista personal feta per l’Òrgan de selecció, en la qual es valorarà la idoneïtat de l’aspirant a les funcions pròpies del lloc de treball.

 

Constarà de l’exposició curricular per part dels candidats i que consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, a l’experiència, formació i condicions dels aspirants. No serà eliminatòria i el màxim de 5 punts es distribuirà de la següent manera:

 

 • Molt adequat: 5,00 punt
 • Força adequat: 4,00 punts
 • Adequat: 2,50 punts
 • No gaire adequat: 1,00 punt
 • Gens adequat: 0,00 punts

 

En cas que dos o més aspirants empatin en la puntuació final del procés selectiu, tindrà prioritat la persona que hagi obtingut major puntuació global en les proves de coneixements. En cas que persisteixi l’empat, tindrà prioritat l’aspirant que tingui major puntuació en l’apartat d’experiència professional de la fase de concurs. I si persisteix l’empat, tindrà prioritat l’aspirant amb major puntuació en l’apartat de cursos de formació.

 

Vuitena.- Actuació dels /de les aspirants

 

Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única en el dia i el lloc que es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no compareguin en el dia i hora indicats.

 

Els/les aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI vigent. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

 

Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalada seran definitivament exclosos del procés selectiu.

 

El tribunal establirà l’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que no puguin fer de forma simultània.

 

En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la seva personalitat.

 

Novena.- Qualificació de les proves del concurs oposició i disposicions de caràcter general

 

La puntuació definitiva del concurs oposició serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en les fases d'oposició i de concurs.

 

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler d'edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal www.cornelladelterri.cat  la relació d'aprovats/des per ordre de puntuació final, amb proposta de l’aspirant que hagi de ser nomenat/da en règim de funcionari/ària.

 

A partir d’aquest moment, l’aspirant proposat/da haurà de presentar a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, en el termini màxim de 5 dies els següent documents:

 

 1. Fotocòpia compulsada o autenticada del títol acadèmic exigit a la convocatòria, o certificat acadèmic oficial que acrediti haver realitzat tots els estudis perpetuats per a l’obtenció del títol i haver abonat els drets per a la seva expedició. Si aquests documents s’haguessin estès desprès de la data en la qual va finalitzar el termini d’admissió de sol·licituds, n’hauran de justificar la data de finalització dels seus estudis.

 

 1. Document nacional d’identitat en vigor.

 

 1. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir malaltia o defectes físics o psíquic que li impedeixi el normal exercici de la seva funció.

 

 1. Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública i no estar inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs o funcions públiques.

 

 1. Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

 

 1. Documents originals dels requisits i els mèrits presentats amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, només en el cas que s’haguessin presentat fotocòpies i no documentació original.

 

Les persones que tinguin la condició de funcionaris públics estaran exemptes de justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l’organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

 

Un cop signada l’acta del tribunal qualificador, i un cop presentats els documents per part de l’aspirant amb més puntuació, la Junta de Govern Local resoldrà el nomenament en un termini màxim d’un mes.

 

El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’entendrà que s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la data del nomenament com a funcionaris/ àries de carrera. No obstant això, si durant el desenvolupament de les fases del procés selectiu, el tribunal considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, podrà demanar que els/les aspirants acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i requisits exigits per prendre-hi part i determinar la continuació o l’exclusió de l’aspirant del procés, si s’escau.

 

Desena.- Funcionament de la borsa de treball

 

La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los el nomenament interí es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l'adreça de correu que l'aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat en la sol·licitud. En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb l’Ajuntament de Cornellà del Terri dins del dia hàbil següent, es cridarà la persona següent de la llista de la borsa de treball. Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l'actualització permanent de l’adreça de correu electrònic o del número de telèfon de contacte que constin a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, mitjançant avisos de modificació de les dades personals que, si s’escau, hauran de fer-se per escrit.

 

Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja una vegada la proposta de nomenament interí, sense que concorrin cap dels supòsits de no penalització que es preveuen més endavant, passarà a ocupar automàticament l'últim lloc en l’ordre de prelació de la borsa de treball. La segona vegada que la mateixa persona no accepti una oferta de treball, deixarà de formar part definitivament de la borsa de treball.

No obstant, aquest sistema de penalització no s’aplicarà als integrants de la borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de contractació o nomenament per trobar-se en aquell moment en alguna de les situacions següents:

 

 1. Situació de baixa de maternitat o paternitat o d’incapacitat temporal reconeguda per la Seguretat Social.
 2. Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons l’article 49.b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 3. Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos

 

Un cop finalitzat el termini del nomenament interí, la persona responsable del servei pot emetre un informe desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat nomenada. En aquest cas, i prèvia audiència de la persona interessada, es pot acordar provat el rendiment insuficient, la falta d’aptitud o actitud de l’aspirant, i això comportarà que aquesta persona deixi de formar part de la borsa de treball.

 

També seran motius d’exclusió de la borsa de treball:

 1. La renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa de treball
 2. La no superació del període de prova en la contractació laboral
 3. La renúncia voluntària al contracte o nomenament interí durant la seva vigència
 4. La declaració falsa, per part de l’aspirant, dels mèrits i requisits de participació en aquesta convocatòria
 5. La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció dins l’Ajuntament de Cornellà del Terri.
 6. La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa exigida per fer el nomenament o contracte.
 7. La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per l’administració pública
 8. Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar amb el candidat/a.

 

L’Ajuntament de Cornellà del Terri vetllarà pel bon funcionament de la borsa de treball i resoldrà aquells supòsits no previstos en les presents Bases que sorgeixin durant el termini d’aplicació de la mateixa.

 

La borsa tindrà una vigència inicial de dos anys, que es podrà prorrogar en el cas que no s’hagi procedit a la constitució d’una de nova.

 

Onzena.- Període de prova de pràctiques. Incompatibilitats

 

L’aspirant que hagi obtingut major puntuació i accedeixi al nomenament, haurà de superar un període de pràctiques de quatre mesos.

 

Per a qualsevol altre nomenament, fruït de la borsa de treball que es generi d’aquest procés selectiu, els/les aspirants hauran de superar igualment un període de pràctiques en funció de la durada del nomenament: un mes i mig per a nomenaments inferiors a tres mesos, i tres mesos per a nomenaments de durada superior.

 

Aquests períodes de pràctiques no s’aplicaran si el/la candidat/a seleccionat/da ja hagués cobert un lloc de treball de les mateixes o similars funcions  a l’Ajuntament de Cornellà del Terri. Si el període anterior hagués estat inferior al període de pràctiques, aquest es realitzarà només per la diferència.

 

Si l’aspirant no supera el període de pràctiques, el responsable de l’àrea farà un informe en aquest sentit, i aquest perdrà els drets derivats de la convocatòria.

 

En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de nomenament a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, la qual haurà de superar el corresponent període de pràctiques.

 

Un cop finalitzat el termini del nomenament, la persona responsable del servei pot emetre un informe desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat nomenada. En aquest cas, i prèvia audiència de la persona interessada, es pot acordar provat el rendiment insuficient, la falta d’aptitud o actitud de l’aspirant, i això comportarà que aquesta persona deixi de formar part de la borsa de treball.

 

11.3 Incompatibilitats:

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat l’aspirant nomenat, serà aplicable al funcionari la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic. En el moment de l'inici de la prestació del servei, l’aspirant haurà de realitzar una declaració de les activitats que realitza o sol·licitar la compatibilitat entre ambdues activitats, en el seu cas, mitjançant el formulari que li facilitarà el Departament de Recursos Humans d’aquest organisme, o exercir l'opció prevista en l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

 

Dotzena.-  Nomenament i presa de possessió

 

12.1. Finalitzat el període de prova de 4 mesos de forma satisfactòria per part de l’aspirant, aquest serà proposat a l'Alcaldia per al seu nomenament com a personal funcionari de carrera. El nomenament de funcionari serà publicat al BOPG i al DOGC.

 

Dins el termini d'un mes, a partir de la data de notificació del nomenament, l’aspirant nomenat funcionari de carrera haurà de prendre possessió del seu càrrec després d'haver fet el jurament o la promesa a la que fa referència el Decret 359/1986, de 4 de desembre.

 

L’opositor que injustificadament no prengui oportunament possessió del seu càrrec serà declarat cessat amb pèrdua de tots els drets derivats del concurs oposició i del subsegüent nomenament.

 

12.2. La resolució de nomenament pot ser impugnada per l’interessat en via administrativa mitjançant recurs d'alçada davant l’alcalde de l’Ajuntament de Cornellà del Terri en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva notificació.

 

Tretzena.- Incidències i recursos

 

Els actes i resolucions del Tribunal Qualificador s’ajustaran als criteris que s’estableixen a l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

 

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre tots els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris en tot el que no prevegin aquestes bases i la legislació d’aplicació supletòria.

 

Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, poden ser impugnades per les persones interessades, mitjançant la interposició d’un recurs contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciosa-administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici dels recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d’un mes des de la data de notificació o publicació de l’acte o resolució davant l’alcaldia de la corporació.

 

Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d’oposició, valoració en la fase de concurs i proposta definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu) podran interposar-se un recurs d’alçada davant la presidència de la corporació en el termini d’un mes des de que s’hagin publicat o notificat.

 

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors aritmètics en les qualificacions. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció.

 

Catorzena.- Disposició addicional

 

En tot el no previst en aquestes bases, es procedirà segons el que determina el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa dels textos vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el RD legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

ANNEX I

 

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Drets i deures fonamentals dels espanyols. El Defensor del Poble. Síndic de Greuges. La Corona. Els poders legislatiu, executiu i judicial.

 

Tema 2.- El municipi: concepte i elements. Competències del municipi. Serveis mínims obligatoris. Organització municipal: òrgans necessaris i complementaris, el seu funcionament i les seves respectives competències.

 

Tema 3.- Els òrgans de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, les seves competències, la seva composició, i la seva periodicitat.

 

Tema 4 .- L’administració pública: concepte i principis. La potestat reglamentària dels ens locals: les ordenances i reglaments. Procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments. Règim d’impugnació de les ordenances i reglaments. Els bans.

 

Tema 5.- La relació jurídico-administrativa: concepte i elements. El ciutadà com a titular de drets davant de l’Administració. Dret d’accés a arxius i registres. Novetats introduïdes en matèria de transparència, i la seva entrada en vigor.

 

Tema 6.- El procediment administratiu: Concepte. Principis constitucionals i procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu: concepte, classes, capacitat d’obrar i identificació.

 

Tema 7.- L’acte administratiu: Concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. La notificació i la publicació de l’acte administratiu. El Registre. Executivitat de l’acte administratiu. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret i anul·labilitat.

 

Tema 8.- El procediment administratiu comú: iniciació, ordenació i instrucció. Participació i règim d’actuació dels interessats. Finalització del procediment. Els terminis administratius.

 

Tema 9.- Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El recurs contenciós-administratiu.

 

Tema 10.- Els contractes administratius. Règim jurídic dels contractes de les Administracions públiques: administratius típics, especials i privats. Requisits dels contractes.

 

Tema 11.- Els contractes administratius: L’Administració contractant: Ens inclosos i exclosos de l’àmbit de la Llei de Contractes; l’òrgan de contractació. El contractista: capacitat, solvència, prohibicions, classificació.

 

Tema 12.- Els contractes administratius: La selecció del contractista, actuacions prèvies a la contractació. Procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte.

 

Tema 13.- Els contractes administratius: Execució i modificació dels contractes. Prerrogatives de l’Administració. La revisió de preus. Extinció del contracte.

 

Tema 14.- Classes de contractes administratius: contracte d’obres, de gestió de serveis públics i de subministraments. Altres contractes administratius típics. Règim de fiances provisionals i definitives.

 

Tema 15.- El règim jurídic de les hisendes locals. Els recursos de les hisendes locals: classes.

 

Tema 16.- Els tributs locals: classes, imposició i ordenació. Els preus públics. Les Ordenances Fiscals: procediment d’aprovació.

 

Tema 17.- Els pressupostos locals: concepte, estructura, la seva aprovació, vigència i règim d’impugnació. Les modificacions de pressupost: concepte i classes.

 

Tema 18.- La Liquidació del Pressupost i el Compte General: concepte i procediments d’aprovació.

 

Tema 19.- L’execució del pressupost de despeses; les seves fases: autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i el pagament. L’execució del pressupost d’ingressos; les seves fases: reconeixement del dret i ingrés.

 

Tema 20.- Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectada: especial referència a les desviacions de finançament.

 

Tema 21.- El romanent de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria.

 

Tema 22.- L’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat pressupostària, de deute pública i de la regla de despesa per a les Corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment.

 

Tema 23.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Concepte, àmbit jurídic i exclusions de la llei.

 

Tema 24.- Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions. Gestió, justificació i control.

 

Tema 25.- Les administracions públiques i la societat de la informació. L´administració electrònica. Protecció de dades de caràcter personal.

 

Tema 26.- El personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes.

 

Tema 27.- El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.

 

Tema 28.- Els béns públics. Tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns.

 

Tema 29.- Règim urbanístic del sòl; classificació del sòl; patrimoni municipal del sòl, Pla d’ordenació: classes. La seva formació i aprovació. Efectes. Execucions dels plans d’ordenació: sistemes d’actuació.

 

Tema 30.- Intervenció administrativa en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. La llicència urbanística : llicències d´obres i comunicacions prèvies. Naturalesa i règim jurídic. La regulació del silenci administratiu en la legislació urbanística.

 

ANNEX II

 

INSTÀNCIA

 

“INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇAT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A DE CARRERA, I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

 

Dades personals

 • Nom i cognoms:
 • DNI:
 • Data de naixement:
 • Sexe:
 • Nacionalitat:
 • Adreça:
 • Telèfon:
 • Correu electrònic:
 • Lloc de treball: Administratiu d’administració general

 

Documentació a aportar:

 

 • Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell C de català (en cas contrari hauran de realitzar una prova per avaluar dits coneixements) i, si escau, de la llengua castellana.

 

El/la signant SOL·LICITA ser admès/a a participar en el procés selectiu a que es refereix la present instància i DECLARA que coneix el contingut íntegre de les Bases, que les accepta sense reserves i reuneix les condicions exigides en les presents Bases i que no pateix cap malaltia que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’administratiu d’administració general i que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta, i que compleix amb els requisits d’aquestes bases. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada per l’acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris de valoració comportarà l’exclusió de la sol·licitud, sens perjudici de l’exigència de responsabilitats d’altre ordre que hagués pogut incórrer.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al tractament:

 

Processos selectius:

 

Responsable del tractament:

Ajuntament de Cornellà del Terri, c/Mossèn Jacint Verdaguer, 4 – 17844 Cornellà del Terri

Finalitat del tractament:

Gestió d'expedients relatius als processos de provisió i selecció de personal (temporal i/o definitiu)

Legitimació:

El tractament és necessari per al compliment de les finalitats atribuïdes a l’Ajuntament de Cornellà del Terri (art 6 RGPD). També per al compliment d'una relació contractual o precontractual.

Persones destinatàries:

Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal.

Termini de conservació de les

dades:

Un cop gestionat el tràmit es conservaran com a part del procediment administratiu el termini que indiqui la legislació vigent.

Drets de les persones interessades:

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a ajuntament@cornelladelterri.cat  (art 15 a 22 RGPD)

Informació addicional:

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web municipal

 

Consentiment per al tractament de dades:

 

Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada:

 

 

No

 

 

Lloc, a ......... de ............de 2021

 

Signat.....

 

 1. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI”.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament