Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’enderroc - SatAgater

29/10/2018

 

 

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’enderroc

 

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 29 d’octubre de 2018, s’ha aprovat inicialment el “Projecte d’enderroc dels edificis a l’antic “Sat-Agater” carrer Mn. Jacint Verdaguer cantonada avinguda Girona”, redactat per l’arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sra. Isabel Granell Simeón, amb un pressupost d’execució de cent vint-i-nou mil quatre-cents tres euros amb trenta-quatre cèntims (129.403,34€), IVA inclòs.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Document Projecte d'enderroc

 

Cornellà del Terri, 29 d’octubre de 2018

 

L’Alcalde,

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells