Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres - PROJECTE CARRIL BICI

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 29 de setembre de 2021, ha aprovat inicialment el projecte de construcció d’un vial compartit per a vianants i bicicletes entre el veïnat de Can Ferran i Ravós del Terri, redactat per l’enginyer de camins, canals i ponts dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sr. Josep Alemany i Masgrau, amb un pressupost d’execució per contracte de quaranta-vuit mil cent setanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (48.171,55 €) (IVA inclòs).

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament,