Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres

07/08/2020

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 20 de juliol de 2020, ha aprovat inicialment el projecte de soterrament de les línies elèctriques i de telecomunicacions al nucli urbà de Borgonyà, redactat per l’enginyer de camins, canals i ponts dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sr. Josep Alemany i Masgrau, amb un pressupost d’execució del contracte per l’Ajuntament de Cornellà del Terri de noranta-cinc mil sis-cents seixanta euros amb vuitanta-nou cèntims (95.660,89€), IVA inclòs.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde