Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 20 de juliol de 2020, ha aprovat inicialment el projecte de soterrament de les línies elèctriques i de telecomunicacions al nucli urbà de Borgonyà, redactat per l’enginyer de camins, canals i ponts dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sr. Josep Alemany i Masgrau, amb un pressupost d’execució del contracte per l’Ajuntament de Cornellà del Terri de noranta-cinc mil sis-cents seixanta euros amb vuitanta-nou cèntims (95.660,89€), IVA inclòs.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde