EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

05/11/2018

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, de data 30 d’octubre de 2018, va acordar aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2018 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, per inversions financerament sostenible.

 

En compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a exposició pública pel termini de quinze dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província Girona, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord.

 

 

Cornellà del Terri, 30 d’octubre de 2018

 

L’alcalde