EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM - NUM 14

30/06/2019

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 30 d’abril de 2019, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual núm. 14 del POUM  - sòl  urbà – àmbit Pont-Xetmar i articles de les disposicions generals del sòl urbà, redactada per l’arquitecta Isabel Granell Simeón.

 

Aquest acord se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar des de la data següent a la darrera publicació d’aquest acord en el BOP o en el DOGC o en el diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o en el Tauler d’anuncis o en el WEB municipal, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les dependències municipals, així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

 

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent,  per un termini d’un any.

 

El document comprensiu, el plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit, la Memòria i els plànols es poden veure a la web de l’Ajuntament i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

 

Cornellà del Terri, 2 de maig de 2019

 

L’alcalde,

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells