EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

04/06/2019

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

 

 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 14 de març de 2019, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual núm. 13 del POUM  - sòl no urbanitzable – Mas Batllori, formulada per l’Ajuntament de Cornellà del Terri i redactada per l’arquitecte Jordi Bertran i Jordà.

 

Aquest acord se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar des de la data següent a la darrera publicació d’aquest acord en el BOP o en el DOGC o en el diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o en el Tauler d’anuncis o en el WEB municipal, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les dependències municipals, així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

 

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent,  per un termini d’un any.

 

El document comprensiu, el plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit, la Memòria i els plànols es poden veure a la web de l’Ajuntament i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

 

Cornellà del Terri, 14 de març de 2019

 

L’alcalde

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

 

Informació addicional