Edicte d’aprovació inicial de la modificació d’un projecte d’obres - Zona Esportiva Cornellà del Terri

Edicte d’aprovació inicial de la modificació d’un projecte d’obres

 

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 7 de novembre de 2022, s’ha aprovat inicialment la modificació del projecte d’adequació de l’entorn de la zona esportiva de Cornellà del Terri, redactat per l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sra. Isabel Granell i Simeón, amb un pressupost d’execució del contracte de 133.489,60 euros (IVA inclòs).

 

En compliment amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

 

Signat electrònicament