Edicte d’aprovació inicial del Pla director d’abastament d’aigua potable

Edicte d’aprovació inicial del Pla director d’abastament d’aigua potable

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 28 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment el Pla director d’abastament d’aigua potable de Cornellà del Terri.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

Cornellà del Terri, 29 d’octubre de 2019

 

L’Alcalde,

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells