EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PPU06 DEL SECTOR INDUSTRIAL PONT-XETMAR

31/05/2019

 

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PPU06 DEL SECTOR INDUSTRIAL PONT-XETMAR 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 18 de febrer de 2019, va acordar aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del PPU06del sector industrial Pont-Xetmar, promoguda per la Junta de Compensació Provisional  i redactada per l’equip Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats SLU.

Aquest acord es sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, comptar des de la data següenta la darrera publicació d’aquest acord en el BOP o en el diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o en el Tauler d’anuncis o en el WEB municipal, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les dependències municipals, així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

Durant aquest termini l’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h. Així mateix, estarà a la disposició dels interessants a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, a l’adreça https://cornelladelterri.cat.

Cornellà del Terri, 18 de febrer de 2019

L’alcalde

Informació addicional