EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ PPU06 DEL SECTOR INDUSTRIAL PONT-XETMAR

12/06/2019

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ PPU06 DEL SECTOR INDUSTRIAL PONT-XETMAR

 

 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 11 de març de 2019, va acordar aprovar inicialment el Projecte Reparcel·lació del PPU06 del sector industrial Pont-Xetmar, promoguda per la Junta de Compensació Provisional  i redactada per l’equip Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats SLU.

 

Aquest acord es sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, comptar des de la data següent a la darrera publicació d’aquest acord en el BOP, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les dependències municipals, així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

 

Durant aquest termini l’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h. Així mateix, estarà a la disposició dels interessants a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, a l’adreça https://cornelladelterri.cat .

 

La iniciació de l'expedient de Reparcel·lació del PPU06 del sector industrial Pont-Xetmar implica, de conformitat amb l'article 73 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, la suspensió de les llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

 

 

Cornellà del Terri, 11 de març de 2019

 

L’alcalde

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells