Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2021

 

Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2021

 

 

La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, reunida el dia 19 de maig de 2022, ha informat provisionalment els Comptes Generals de l’exercici 2021, els quals s’exposen al públic durant el termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Durant l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o observacions que considerin convenients.

 

Els Comptes Generals de l’exercici 2021 podran ser consultats a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h. Així mateix, estarà a la disposició dels interessants a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 212.3 del RDL 2/2002, de 5 de març, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit de que no es presentin reclamacions o observacions en el termini per formular-les, no caldrà emetre un nou informe per part d’aquesta Comissió Especial de Comptes, i es sotmetran a l’aprovació del Ple de la corporació.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament