Edicte de la convocatòria pública per a l’elecció de Jutge de Pau Substitut

Edicte de la convocatòria pública per a l’elecció de Jutge de Pau Substitut

 

Es fa públic, per a coneixement general, que properament finalitzarà el termini de quatre anys per al qual va ser nomenat l’actual jutge de pau substitut, i d’acord amb el que disposen els articles 101, 102 i 103.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del Poder Judicial, així com  els articles 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’obra la convocatòria pública per a l’elecció plenària de l’esmentat càrrec per a un període de quatre anys.

 

Segons l’article 13 de l’esmentat Reglament, poden ser nomenats jutges de pau substituts, els qui, tot i no ser llicenciats en dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei orgànica del poder judicial per a l’ingrés en la carrera judicial, tret dels que deriven de la jubilació per edat, sempre que aquesta no comporti cap impediment físic o psíquic per al càrrec.

 

Així doncs, les persones interessades en prendre part en el procés selectiu han de complir els següents requisits:

  1. Tenir nacionalitat espanyola i ser major d’edat.
  2. No estar afectat per cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
  3. No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial.

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar, en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a les oficines municipals (C/Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Caldrà acompanyar la sol·licitud de la següent documentació:

  • Currículum vitae, especificant l’activitat professional o mercantil que està exercint.
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incapacitat previstes en l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
  • Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibicions previstes als articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial.

 

L’elecció de jutge/essa de pau substitut l’efectuarà el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, entre les persones que, a més de reunir les condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi ha cap sol·licitant, el Ple escollirà lliurement d’entre les persones que reuneixen les condicions legals per a l’exercici de les funcions pròpies del càrrec.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament