Edicte informació pública Pla parcial urbanístic PPU03 del sector industrial accés SUD

La Junta de Govern Local, a la sessió ordinària de data 3 de gener de 2022, va aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic PPU03 del sector industrial accés SUD, promogut per Font-Viñolas Arquitectes, SLP.

 

Així mateix, la Junta de Govern Local va acordar suspendre, en tot l’àmbit del PPU, i pel termini màxim d’un any, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial en les àrees en les quals les noves determinacions per a elles previstes suposin modificació del règim urbanístic vigent. Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències s’extingiran en els supòsits previstos en l’article 103.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC).

 

Amb la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província es procedeix a l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació, d’acord amb el que disposen els articles 81 i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació d’aquest Text refós, i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

 

Aquest Pla parcial urbanístic així com el plànol de suspensió d’atorgament de llicències, són a les oficines municipals, al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri, a disposició de qualsevol persona que desitgi consultar-los, de 9 a 14 hores del matí, de dilluns a divendres laborables.

 

 D’acord amb el que preveu la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aquest Pla parcial urbanístic i el plànol de suspensió d’atorgament de llicències també poden ser consultats a la web de l’Ajuntament (www.cornelladelterri.cat).

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

 

Signat electrònicament,