EDICTE PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER LA UBICACIÓ D’UNA PARADA D’AUTOBÚS A LA CTRA DE GIRONA A BANYOLES

07/10/2019

 

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER LA UBICACIÓ D’UNA PARADA D’AUTOBÚS A LA CTRA. DE GIRONA A BANYOLES KM 15 AL PAU 8 DE CORNELLÀ DEL TERRI

 

 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 2 de setembre de 2019, va acordar aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del carrer i col·locació d’una parada d’autobús a la ctra. de Girona a Banyoles Km 15 al PAU-8 de Cornellà del Terri, promogut per Chocolates Torras, SA i redactat per l’equip Estudi GRV Arquitectes, SLP.

 

Aquest acord es sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, comptar des de la data següent a la darrera publicació d’aquest acord en el BOP o en el diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o en el Tauler d’anuncis o en el WEB municipal, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les dependències municipals, així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

 

Durant aquest termini l’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h. Així mateix, estarà a la disposició dels interessants a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, a l’adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

Cornellà del Terri, 3 de setembre de 2019

 

L’alcalde

 

 

 

 

Salvador Coll i Baucells