Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres - ENLLUMENAT

Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres

 

Per Junta de Govern Local, en sessió, ordinària, de data 3 d’octubre de 2023, s’ha aprovat inicialment el projecte de subministrament i instal·lació de llumeneres LED i ampliació de la xarxa d’enllumenat públic municipal, redactat pel Sr. Josep Alemany i Masgrau, enginyer de camins, canals i ports del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb un pressupost d’execució del contracte de 70.475,83 euros (IVA inclòs).

 

En compliment amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament