Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres - Paviment Pavelló

Per Junta de Govern Local, en sessió, ordinària, de data 23 de gener de 2024, s’ha aprovat inicialment el projecte per al canvi de paviment de la pista del pavelló municipal, redactat per la Sra. Carme Masó Vendrell, arquitecta del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb un pressupost d’execució del contracte de 164.592,55 euros (IVA inclòs).

 

En compliment amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament