Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres - PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres - PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Per Junta de Govern Local, en sessió, ordinària, de data 20 de febrer de 2023, s’ha aprovat inicialment el projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la sala polivalent de Cornellà del Terri, redactat pel Sr. Juan Mesas Perez, enginyer tècnic industrial, amb un pressupost d’execució del contracte de 54.999,99 euros (IVA inclòs).

El compliment amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament

Informació addicional