Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres projecte de millora del clavegueram del carrer Puigsacalm de Cornellà del Terri

Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 21 de novembre de 2022, ha aprovat inicialment el projecte de millora del clavegueram del carrer Puigsacalm de Cornellà del Terri, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sr. Josep Alemany i Masgrau, amb un pressupost d’execució del contracte de 18.717,20 euros (IVA inclòs).

 

En compliment amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament