Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres - Projecte Sant Antoni

Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 18 de juliol de 2022, ha aprovat inicialment el projecte tècnic d’urbanització del carrer Sant Antoni, redactat per Tecnopol Arquitectura i Urbanisme, SLP, amb un pressupost d’execució del contracte de 128.710,39 euros (IVA inclòs).

 

En compliment amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament