Edicte sobre l’aprovació bases i convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de peó de brigada, de caràcter fixe,i la creació de borsa treball.

EDICTE sobre aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de peó de brigada, de caràcter fix, i la creació d’una borsa de treball

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2023, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de peó de brigada, de caràcter fixe, i la creació d'una borsa de treball.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 36, de data 21 de febrer de 2023 s'ha publicat íntegrament les bases i convocatòria específiques per a proveir:

Una plaça de peó de la brigada municipal, subgrup AP, Escala d'administració general de personal laboral fix, pel sistema de concurs – oposició.

El termini de presentació de les instàncies serà de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els successius anuncis referents a aquest convocatòria quan procedeixin de conformitat amb les bases, es faran públics al tauler d'anunci de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal, segons es preveu a les pròpies bases.

Cornellà del Terri, 21 de febrer de 2023

Salvador Coll i Baucells

Alcalde