Edicte sobre l’aprovació bases i convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de peó de brigada, de caràcter fixe,i la creació de borsa treball.

18/07/2023

EDICTE sobre aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de peó de brigada, de caràcter fix, i la creació d’una borsa de treball

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2023, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de peó de brigada, de caràcter fixe, i la creació d'una borsa de treball.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 36, de data 21 de febrer de 2023 s'ha publicat íntegrament les bases i convocatòria específiques per a proveir:

Una plaça de peó de la brigada municipal, subgrup AP, Escala d'administració general de personal laboral fix, pel sistema de concurs – oposició.

El termini de presentació de les instàncies serà de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els successius anuncis referents a aquest convocatòria quan procedeixin de conformitat amb les bases, es faran públics al tauler d'anunci de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal, segons es preveu a les pròpies bases.

Cornellà del Terri, 21 de febrer de 2023

Salvador Coll i Baucells

Alcalde