Edicte sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’administratius

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 d’abril de 2023, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’administratius.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 88, de data 8 de maig  de 2023, s'ha publicat íntegrament les bases i convocatòria a la creació d’una borsa de treball d’administratius.

El termini de presentació de les instàncies serà de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els successius anuncis referents a aquest convocatòria quan procedeixin de conformitat amb les bases, es faran públics al tauler d'anunci de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal, segons es preveu a les pròpies bases.

 

Cornellà del Terri, 8 de maig de 2023

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament