Edicte sobre l’aprovació inicial d’una modificació de crèdit

EDICTE SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

 

 

 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 22 de març de 2021, va acordar aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/21 del vigent Pressupost de 2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

 

De conformitat amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP de Girona.

 

Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Si transcorregut l’esmentat termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament l’acord d’aprovació inicial.

 

 

Signat electrònicament,