Edicte sobre l’aprovació inicial d’una modificació puntual del POUM

Edicte sobre l’aprovació inicial d’una modificació puntual del POUM

 

 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 21 de novembre de 2022, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual núm. 20 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – Sòl No Urbanitzable – Sòl rústic comú (Clau 20).

 

La documentació aprovada inicialment estarà sotmesa a informació al públic pel termini d’un mes a efectes de poder presentar suggeriments o al·legacions.

 

L’esmentat termini es comptarà des de l’endemà de la publicació del darrer dels edictes inserits en el BOP de Girona, Punt Diari i al Tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

El document comprensiu, el plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit, la Memòria i l’àmbit de suspensió de llicències es poden veure a la web de l’Ajuntament (http://www.cornelladelterri.cat) i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

Tanmateix el Ple va acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències per les llicències i tramitacions urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent,  per un termini d’un any.

 

Contra els acords de suspensió de llicències i tramitacions, que posa fi a la via administrativa i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podran interposar els següents recursos:

 

  1. a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOP de Girona.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015. Si transcorre un mes de de l’endemà de  la interposició del recurs de reposició sense que aquest hagi sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha estat desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta.

 

  1. b) Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, dins del termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOP de Girona. En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci administratiu.

 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri procedent.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament