Edicte sobre l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions

Edicte sobre l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 18 de gener de 2021, va acordar aprovar inicialment l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions.

De conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde