Edicte sobre l’aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica

El Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 20 d’abril de 2020, va acordar aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi de Cornellà del Terri que consta de la Memòria, Plànols i annexos.

 

Es sotmet a informació pública la proposta de Mapa de Capacitat Acústica del Municipi de Cornellà del Terri, pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal (www.cornelladelterri.cat ), a fi i efecte que els interessats puguin examinar-lo i presentar-hi les al·legacions i/o suggeriments que consideren convenients. Aquest termini restarà suspès mentre no perdi vigència l’estat d’alarma decretat i, si s’escau, les seves pròrrogues o la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

 

Si transcorregut el termini d’informació pública no es presenta cap reclamació o al·legació, l’acord esdevindrà definitiu i el text del Mapa de capacitat acústica del municipi de Cornellà del Terri, es tindrà per definitivament aprovat, sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari, i s’ordenarà la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

La consulta de la documentació aprovada es podrà fer immediatament a la seu electrònica de l’ajuntament http://cornelladelterri.cat, i a partir del moment que perdi vigència l’estat d’alarma, el dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic es podrà exercir també a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

 

Signat electrònicament,