Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2024

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 7 de novembre de 2023, ha aprovat inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic 2024, juntament amb la plantilla de personal i les bases d’execució, conforme amb al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, l’expedient i la documentació preceptiva s'exposa a informació públic durant el termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol persona interessada en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, adreça https://cornelladelterri.cat .

 

De conformitat amb l'acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no presentessin reclamacions.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament