Edicte sobre l'aprovació inicial Pla parcial urbanístic PPU03 del sector industrial accés SUD

Edicte informació pública Pla parcial urbanístic PPU03 del sector industrial accés SUD

 

La Junta de Govern Local, a la sessió ordinària de data 5 de setembre de 2023, va acordar deixar sense efecte l’acord aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 3 de gener de 2022, sobre l’aprovació inicial del PPU-03 del sector industrial accés SUD, i així mateix va acordar aprovar inicialment el nou PPU-03  del sector industrial accés SUD amb la incorporació de la modificacions substancials assenyalades en els informes sectorials.

 

Així mateix, la Junta de Govern Local va acordar suspendre, en tot l’àmbit del PPU, i pel termini màxim d’un any, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial en les àrees en les quals les noves determinacions per a elles previstes suposin modificació del règim urbanístic vigent. Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències s’extingiran en els supòsits previstos en l’article 103.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC).

 

Amb la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província es procedeix a l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació, d’acord amb el que disposen els articles 81 i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació d’aquest Text refós, i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

 

Aquest Pla parcial urbanístic així com el plànol de suspensió d’atorgament de llicències, són a les oficines municipals, al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri, a disposició de qualsevol persona que desitgi consultar-los, de 9 a 14 hores del matí, de dilluns a divendres laborables.

 

 D’acord amb el que preveu la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aquest Pla parcial urbanístic i el plànol de suspensió d’atorgament de llicències també poden ser consultats a la web de l’Ajuntament (www.cornelladelterri.cat).

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

 

Signat electrònicament