Edicte sobre la suspensió potestativa de tramitacions i llicències urbanístiques

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 17 de juliol de 2023, va acordar suspensió potestativa de tramitacions i llicències de determinats àmbits, durant el termini d'un any, de conformitat amb el que preveu l'article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

 

L’abast de la suspensió de tramitacions i llicències és el previst a l’article 73.1 del TRLUC i afecta la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

 

El plànol a on s’identifica gràficament l’àmbit de la suspensió potestativa i  la Memòria es poden veure a la web de l’Ajuntament (http://www.cornelladelterri.cat) i l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament  (al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 de Cornellà del Terri) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 

Contra els acords de suspensió de llicències i tramitacions, que posa fi a la via administrativa i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podran interposar els següents recursos:

 

  1. a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOP de Girona.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015. Si transcorre un mes de de l’endemà de  la interposició del recurs de reposició sense que aquest hagi sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha estat desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta.

 

  1. b) Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, dins del termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOP de Girona. En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci administratiu.

 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri procedent.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament