LLICÈNCIA OBRA PER CONSTRUCCIÓ LOCAL DE SERVEIS HIGIÈNICS

10/08/2018

Edicte d’informació pública per a projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable

 

Núm. Expedient: X2018000420

 

 

El 29 de juny de 2018, el senyor Carles Ayats Poch, en representació de Ramaderia Ayats SL, va sol·licitar en aquest Ajuntament llicència d’obra major per la construcció d’un local de serveis higiènics a l’explotació ramadera Mas Calot, situada a Santa Llogaia del Terri, en terreny classificat com a sòl no urbanitzable, i qualificat urbanísticament com a sòl rústic comú (clau 20a), en el vigent planejament de Cornellà del Terri.

 

D’acord amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s’exposa al públic per un termini de vint dies, a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un dels diaris de difusió comarcal o en el tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament.

 

Durant el termini assenyalat es podrà examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, número 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i formular les observacions i les reclamacions que considerin oportunes.