Memòria valorada de millores de l'entorn de la piscina municipal

Edicte d’aprovació d’una memòria valorada

D’acord amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 27 d’abril de 2022, ha aprovat la memòria valorada de millores de l’entorn de la piscina municipal, redactada per l’arquitecta del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sra. Isabel Granell Simeón, amb un pressupost d’execució del contracte de 52.902,83 euros (IVA inclòs).

 

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament