Ordenança Reglament Piscina

ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CORNELLÀ DEL TERRI

 

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ de la regulació del funcionament intern de la piscina municipal, es recull opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Evitar els problemes que puguin sorgir en quan a la utilització de les instal·lacions de la piscina municipal.

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació

Permetre un bon funcionament de l’ús de les instal·lacions de la piscina municipal, per tal d’aconseguir un major respecte per tots els usuaris de la mateixa.

 

Objectius de la norma

Establir les normes de regulació del correcte ús i funcionament de la piscina municipal.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Resulta precís aprovar un reglament de funcionament intern de la piscina municipal perquè actualment aquest municipi manca de regulació.

 

Signat electrònicament,