Ordenança Sorolls

ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE SOROLLS I VIBRACIONS

 

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l’Ordenança Municipal reguladora de sorolls i vibracions, es recull opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Evitar els problemes de sorolls donat que és una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials.

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació

Assolir un màxim nivell de benestar, així com millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Objectius de la norma

Regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Resulta precís aprovar una Ordenança Municipal de sorolls i vibracions perquè actualment aquest municipi manca de tota classe de regulació.