Projecte de l'ampliació del Cementiri

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres

 

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 24 de maig de 2022, s’ha aprovat inicialment el projecte d’ampliació del cementiri municipal de Cornellà del Terri, redactada per l’arquitecta del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sra. Isabel Granell Simeón, amb un pressupost d’execució del contracte de 30.193,24 euros (IVA inclòs).

 

En compliment amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament