RELACIÓ D'APROVATS CONCURS PEÓ DE BRIGADA

ANUNCI DE LA RELACIÓ D'APROVATS

 

Finalitzat el procés selectiu de la plaça que es descriu a continuació:

 

Denominació de la plaça

Peó de brigada

Règim

Personal laboral temporal

Grup de classificació

AP

Titulació exigible

Graduat    en    ESO    o   Graduat

escolar

Sistema selectiu

Concurs oposició lliure

 

La relació d'opositors aprovats per ordre de puntuació és la següent:

 

 

 

Identitat de l'Aspirant

NIF

Punts Obtinguts

1

A.M.R

40317***G

33,77

2

J.S.R

40330***S

27,50