Repartiment provisional de les quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica

REQUERIMENT

 

Assumpte: distribució provisional del repartiment de les quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica situada a la teulada de les escoles

 

 

El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Terri, en sessió extraordinària, de data 22 de març de 2021, va aprovar les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola.

 

Les esmentades bases es varen publicar en el BOP de Girona núm. 63, de data 1 d’abril de 2021, i la pàgina web de la corporació, durant el termini de 15 dies per al que els veïns que complissin els requisits establerts a la clàusula tercera poguessin participar en el repartiment de les 18 quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica. 

 

Transcorregut l’esmentat termini, es varen presentar 17 instàncies, tal i com es desprèn del certificat emès per la secretaria – intervenció.

 

De conformitat amb l’article 6 de les bases s’ha d’atorgar un termini de 10 dies hàbils per tal que tots els futurs beneficiaris paguin la quantitat total especificada per cada tipus de quota.

 

REPARTIMENT PROVISIONAL

 

El repartiment provisional de les divuit quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal situada a la Teulada de l’escola, sota la modalitat de llicència per a l’ús privatiu del domini públic local, per un termini d’un any, d’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, als beneficiaris següents:

 

NÚM.

Nom

Quota de participació

Preu 1kV/anual

IMPORT TOTAL

1

JOSE ANTONIO HIDALGO GARCIA

1

77,98

77,98

2

LAURA SOLER CARRERAS

1

77,98

77,98

3

OSCAR GALO CASALS

1,5

77,98

116,97

4

CARLES JORDI DUBE MORENO

1,5

77,98

116,97

5

ISIDRE REIXACH GIRONES

1,5

77,98

116,97

6

JOSEP ARAGALL TORRES

0,5

77,98

38,99

7

JORDI AYATS ROCA

1,5

77,98

116,97

8

MARIA ANGELS VICENS TEIXIDOR

1,5

77,98

116,97

9

RAFAEL ARANGUA LUMBIERRES

0,5

77,98

38,99

10

LEONARDO GUTIERREZ SANCHEZ

0,5

77,98

38,99

11

TANIA VICENS MONTALBAN

1,5

77,98

116,97

12

DAVID COLL FONT

1

77,98

77,98

13

MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ

1

77,98

77,98

14

MATEU PASTORET JOU

1

77,98

77,98

15

JOSEP MA. GONZALEZ VEGA

0,5

77,98

38,99

16

MERCE GOSCH EL COSO

1,5

77,98

116,97

17

JOAN PUIG PLANAS

0,5

77,98

38,99

 

TERMINI I FORMA DE PAGAMENT

 

Atorgar un termini de 10 dies hàbils als futurs beneficiaris perquè paguin la quantitat total especificada de cada tipus de quota, mitjançant:

 

  • A la caixa de la Tresoreria Municipal, edifici consistorial al carrer de Mn. Jacint Verdaguer núm. 4 de Cornellà del Terri.
  • Mitjançant ingrés o transferència en el següent número de compte de titularitat municipal: “La Caixa” – ES19-2100.0255.21.0200006664.

 

Si el futur beneficiari no realitza el pagament de la taxa dins el termini establert s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud i, prèvia resolució, s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior, passant el servei de secretaria a notificar al següent classificat el mateix requeriment de pagament fins a completar el repartiment de totes les quotes de participació. 

 

 

 

Signat electrònicament,