ANUNCI SOBRE APROVACIÓ D’UNS PLECS I L’ALIENACIÓ D’UN TERRENY

10/03/2021

Anunci sobre aprovació d’uns plecs i l’alienació d’un terreny

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 18 de febrer de 2021, va aprovar l’expedient per l’alienació d’una parcel.la de titularitat municipal procedents de les finques resultants del projecte de reparcel·lació del PPU06 del sector industrial Pont – Xetmar, mitjançant concurs públic per procediment obert.

 

Alhora, també, es va acordar l’obertura del procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOP de Girona i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, per la qual cosa s’anuncia la corresponent convocatòria de la licitació.

 

A la vista de tot això es procedeix a anunciar la contractació que s’indica amb els requisits que s’hi assenyalen:

 

 1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

 

 1. a) Organisme: Ajuntament de Cornellà del Terri
 2. b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria- intervenció
 3. c) Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Cornellà del Terri
 4. Dependència: oficina municipal
 5. Adreça: Mn. Jacint Verdaguer s/n
 6. Localitat i codi postal: 17844 Cornellà del Terri
 7. Telèfon: 972594001
 8. Telefax: 972594148
 9. Correu electrònic: secretaria@cornelladelterri.cat
 10. Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=821342
 11. d) Número d’expedient: X2020000932

 

 1. Objecte del contracte

 

 1. Tipus: privat
 2. Objecte: És objecte del contracte l’alienació d’una finca d’ús industrial al polígon Pont-Xetmar de Cornellà del Terri, corresponent a la finca registral núm. 3114 inscrita en el registre de la Propietat de Banyoles, en el Tom 4223, Llibre 83, Fulla 47, Inscripció 1 i a la finca cadastral  núm. 3499501DG8539N0001YK, qualificada com a bé patrimonial.
 3. Descripció:

 

Localització:

L’immoble es localitza al Sud-Est de la zona industrial de Pont-Xetmar, en un sector de sòl urbanitzable (PPU-06) en desenvolupament i que serà de nova creació.

Classificació del sòl:

Sòl Urbanitzable

Qualificació del sòl:

Zona Industrial agrupada de dimensió mitjana

Superfície:

7.378,73  m2

Coordenades UTM:

E(x) 483379.93 N(y) 4659923.29 31N ETRS89

Ús:

Industrial

 

 1. Tramitació i procediment

 

 1. a) Tramitació: ordinària
 2. b) Procediment: obert
 3. c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa
 4. d) Criteris d’adjudicació: el preu i forma de pagament

 

 1. Pressupost base de la licitació

 

El pressupost base de licitació ascendeix a 1.335.106,22 euros (impostos no inclosos). Aquest tipus podrà ser millorat a l’alça.

 

 1. Presentació d’ofertes

 

 1. a) Data límit de presentació: En el termini de quinze dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP de Girona i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament
 2. b) Modalitat de presentació: La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

 1. Obertura d’ofertes

 

La Mesa de Contractació es constituirà el dimarts següent després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 10 hores, procedirà a l'obertura dels sobres digitals, i qualificarà la documentació administrativa continguda en aquests.

 

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini de tres perquè el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observades en la documentació presentada.

 

 1. Despeses exigibles:

 

L'adjudicatari haurà de pagar tots els impostos que legalment gravin la transmissió, així com les altres despeses que impliqui, en particular els derivats de l'elevació d'aquesta a document públic notarial, així com la inscripció en el Registre de la Propietat.

 

 1. Recursos:

 

Actes de la Mesa de contractació

Els actes de la Mesa de contractació es poden impugnar interposant recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta notificació.

 

Actes de l’òrgan de contractació

Els actes de l’òrgan de contractació que posen fi a la via administrativa es poden impugnar interposant recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del següent a la seva notificació.

 

 1. Altres informacions: Les que consten en el PCAP.

 

 

Els plecs que regeixen el concurs estan publicats al Perfil del contractant propi de l’òrgan de contractació i es podrà accedir a través de la seu electrònica: https://cornelladelterri.cat  o directament a través de la Plataforma de Serveis de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=821342.

 

 

Signat electrònicament,

 

Informació addicional